ZARZĄDZENIE Nr 6 /2021

Dyrektora Zespołu Szkół im. H i K Gnoińskich w Siennicy

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych  sanitarnych MEiN i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) Organizacja zajęć w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządza się co następuje:         

§ 1.

Wprowadza się wytyczne sanitarne w  organizacji pracy w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021. zwane dalej Wytycznymi stanowiące załączniki do zarządzenia:

  1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.

§ 2.

Zasady obowiązują wszystkich uczniów, pracowników Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz dotyczą osób trzecich.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.