ZARZĄDZENIE NR 5/2021

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SIENNICY

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy zamian za przypadające w sobotę Święto.

Na podstawie (Dz.U. 22018 r. poz. 1260 ze zm.) art. 130 $ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.22019 r. poz. 917 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyznacza się 4 czerwca 2021 roku jako dzień wolny od pracy w Zespole Szkól im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w zamian za dzień świąteczny 1 maja 2021 roku przypadający w sobotę.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Zespołu Szkól im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły: www.zssiennica.pl

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.