Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się  z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

 • wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty
   i rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, opiekunem Samorządu, pedagogiem szkolnym;
 • opiniowanie pracy szkoły;
 • wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań, dyskotek;                                                                       
 • pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;
 • wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;
 • dbanie o estetykę szkoły;
 • planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;
 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;
 • opiniowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.