Kroniki LP. Rok szkolny 1961/62

W roku szkolnym 1961/62 warunki materialne liceum pedagogicznego uległy znacznej poprawie. Zakończono remont centralnego ogrzewania. Basen pływacki, dzięki pomocy Zakładów Wodno Kanalizacyjnych w Warszawie wysyłających do Siennicy na kolonie letnie dzieci, został oddany do użytku za 30 tyś. złotych. Stanowiło to ekwiwalent za pomieszczenia dla kolonii. Wyposażono pracownię geograficzno-historyczną. Dzięki reorganizacji szkoły ćwiczeń (zaprowadzeniu klas łączonych) uzyskano jedną salę lekcyjną, a w związku z opróżnieniem mieszkania przez kol. kol. Drabarków uwolniło się pomieszczenie na pokój nauczycielski i pomoce naukowe. Mimo to w szkole nie było jeszcze zbyt luźno, gdyż uczęszczało do niej 342 uczniów.

Szkoła ćwiczeń w budynku liceum zajmowała tylko jedną izbę lekcyjną, z której korzystały na zmianę kl. I i łączone klasy II z III.

Organizacja roku po zmianach przedstawiała się jak następuje:

na stanowisku dyrektora liceum kol. Lucjan Rydzewski,

kol. Helena Drabarkowa uczyła historii i nauki o Polsce a także miała wychowawstwo w kl. IIa. Kol. Stanisław Drabarek objął biologię we wszystkich klasach, zajęcia praktyczne w kl. IV i V oraz wychowawstwo w kl. Ia.

Kol Stanisław Gnoiński prócz etatu bibliotekarza szkolnego uczył języka polskiego w kl. IIa, IIb, IIIa, IIIb i pozostał na stanowisku wychowawcy klasowego kl. IIIa.

Kol. Zofia Kutnik uczyła chemii i niemieckiego we wszystkich klasach i była wychowawczynią kl. IIb.

Wychowanie fizyczne we wszystkich klasach oraz SKS prowadziła Wanda Mirowska-Gołda.

Kol. Apolonia Niesłuchowska uczyła fizyki i otrzymała wychowawstwo w klasowe w kl. Ib.

Kol. Jerzy Niesłuchowski prowadził geografię w kl. I-III, astronomię w kl. Va, VB, PW w kl. III-V i matematykę w kl. Ib. Pozostało przy nim wychowawstwo kl. Va.

Kol. Elżbieta Sawicowa uczyła języka polskiego w kl. Ib, IIa, IV, Va, VB oraz metodyki języka polskiego w kl. Va, Vb, przypadło jej również wychowawstwo kl. IV.

Kol. Bolesław Sawic uczył śpiewu w kl. IIIb, IV, Va, Vb, muzyki we wszystkich klasach, prowadził również chór i zespół instrumentalny.

Kol. Władysław Urbanowicz uczył matematyki we wszystkich klasach oprócz kl. Ib, a w klasach V metodyki matematyki. Objął również wychowawstwo kl. Vb.

Kol. Maria Urbanowicz prowadziła język rosyjski we wszystkich klasach i była wychowawczynią kl. IIIb.

Rysunku uczył kol. Józef Sylwestrowicz, a zajęć praktycznych prócz klas najstarszych, kol. Zofia Sobieszuk.

Kol. Amelia Peszko uczyła śpiewu w kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa.

Kol. Danuta Żółtek uczyła pedagogiki w kl. IV, higieny w klasach III-V.

Opiekę nad organizacjami młodzieżowymi powierzono w tym roku szk. następującym koleżankom i kolegom:

ZHP – kol. D. Żółtek

ZMW – kol. H. Drabarkowej

TPPR – kol. M. Urbanowicz

Samorząd uczniowski – kol. E. Sawicowej

KKT – kol. Jerzemu Niesłuchowskiemu

PCK – kol. Z. Sobieszuk

SKS – kol. W. Mirowskiej

Koło fotograficzne – kol. W. Urbanowiczowi

Koło dramatyczne – kol. St. Gnoińskiemu

Koło biologiczne – kol. St. Drabarkowi

SKO – kol. J. Niesłuchowskiemu

Chór i zespół – kol. B. Sawicowi

Koło dekoracyjne – kol. J. Sylwestrowiczowi

Rok szkolny rozpoczął się pod hasłem laicyzacji nauczania w szkolnictwie polskim w ogóle, a w liceum pedagogicznym w szczególności, a także pod znakiem decyzji dotyczącej wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej, zmiany programu nauczania, uczenia wiedzy bliższej potrzebom codziennego życia. Takie wytyczne stawiało przed liceum pismo Komitetu Powiatowego PZPR z dn. 1.IX.1961 r. adresowanego do „wszystkich Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w powiecie Mińsk-Maz.”. Świadectwem uznania dużych zasług siennickiej szkoły było umieszczenie w „Trybunie Mazowieckiej” z dn. 1-2 lipca 1961 r. notatki pt. „Pielęgnowanie tradycji”, w której opinia licealna wypadła bardzo pochlebnie.

Jesienią 1961 r. zgodnie z powziętymi już poprzednio uchwałami Rady Pedagogicznej, zorganizowano dwie wycieczki: 1. kl. Ia, Ib – do Białowieży, 2. kl. Va i VB – (6-dniowa) na Śląsk, połączono ze zwiedzaniem Oświęcimia i pustyni Błędowskiej.

Szkoła miała nieco kłopotu z nadwyżką liczebną uczniów kl. Ia i Ib liczących we wrześniu ponad 50 osób każda. W wyniku pertraktacji z dyrekcjami innych liceów, przy pomocy władz oświatowych ustalono, że 17 uczniów przyjętych do kl. I w Siennicy kontynuować będzie naukę w LP w Mławie. Kandydatów na wyjazd wyznaczyli wychowawcy w porozumieniu z dyrekcją. Przenosiny odbyły się bez większych tarć.

W październiku kl. IV wyjechała na wycieczkę do Warszawy, by obejrzeć „Wesele” Wyspiańskiego. Przy okazji odwiedzono Wilanów, wystawę rzeźby współczesnej i Łazienki.

Dość aktywnie pracowało szkolne koło ZMW, którego przewodniczącą była Hanna Milewska, ucz. Kl. IV, a zastępcą Jerzy Trejda z kl. IIIa. Działalność koła uzależniona była od aktywności poszczególnych klas i sekcji. Koło wzięło udział w trzech spotkaniach:

  • z przedstawicielami władz partyjnych i posłami młodzieżowymi,
  • z Kubańczykami,
  • z poetą młodzieżowym Bolkiem.

Koło przy pomocy innych organizacji szkolnych urządziło akademię ku czci 44-rocznicy Rewolucji Październikowej, a w lutym uroczystość ku czci 20-lecia PPR. Ta ostatnia rozpoczęła się od dekoracji budynku i przygotowania gazetek ściennych. W dn.7.II. o godz. 7.45 zorganizowano uroczysty apel poświęcony 20-leciu partii. Akademia została połączona z zebraniem rodzicielskim dn. 4.II., na którym wygłoszono referat na temat „Ocena sytuacji politycznej w kraju i na świecie” i przedstawiono program artystyczny przygotowany przez młodzież zrzeszoną w ZMW i ZHP.

Członkowie ZMW odbyli spotkanie z wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu ZMW Z. Krukowskim przybyłym z USA. Zorganizowano także kółko dyskusyjne i dyskusję na temat „Ja, my, społeczeństwo”.

Dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszył się ZMW-emowski kurs racjonalnego żywienia, w którym udział wzięły 72 osoby.

Jeszcze aktywniej niż ZMW pracowało harcerstwo. Drużyna liczyła 90 członków. Na początku roku szkolnego 1961/62 wybrano nową Radę Drużyny. Drużynową została Hanna Sierpińska z kl. IIIb, która wzięła się do roboty bardzo energicznie. Drużyna zorganizowała dwa wieczory kukiełek w przedszkolu siennickim, dwa ogniska, uroczysty apel w Dniu Wojska Polskiego, a prze Świętem Zmarłych harcerki uporządkowały groby żołnierzy na cmentarzu siennickim. Aktyw drużyny był na tygodniowym kursie harcerskim w Skolimowie. Drużyna przygotowała też „zgaduj-zgadulę”: „Ambasador ZSRR” dla całego zakładu, uroczyście złożyła przyrzeczenie harcerskie i pomagała w urządzeniu choinki szkolnej. Choinka miała charakter raczej kameralny. Rozpoczęła się od gawędy drużynowej, w której podkreślono mocno świecką genezę święta godów. Uroczystość ożywiły barwne inscenizacje historyczno-rozrywkowe: „Postrzyżyny u Piasta” i „Spisek”.

W drugim półroczu drużyna ZHP opracowała swoją konstytucję, a w dn. Od 1 do 8 IV. Odbył się zwiad „Zagroda” z odznaki chorągwianej w następujących miejscowościach: Żaków, Łękawica, Zglechów, Zalesie, Pogorzel, Dłużew i Grzebowilk. Przygotowano również wraz z kołem dramatycznym inscenizację „Wesela Siennickiego”. Drużyna wzięła udział w pochodzie 1-majowym w Mińsku Maz. i zorganizowała Dzień Dziecka dla dzieci z klubu oficerskiego w Mińsku Maz. Zrobiono również ubranka dla lalek w przedszkolu siennickim.

Bardzo wydajnie pracowało kółko fotograficzne pod opieką kol. Urbanowicza; działał również radiowęzeł. Głównym pomocnikiem był Marian Rychcik z kl. IIIa. 12 chłopców przeszkolono w obchodzeniu się z aparaturą.

Kółko dramatyczne po uzyskaniu przenośnej sceny wystawiło „Śluby panieńskie”, udzieliło pomocy harcerzom przy przedstawieniu „Wesela siennickiego. Występy przyniosły kółku pewne sumy pieniędzy, które można było użyć na zakup szminek, zmywacza, kurtyn itp. Z pieniędzy tych pokryto też częściowo koszty budowy przenośnej sceny, której brak dawał się dotkliwie odczuć.

Aktyw szkolnego koła TPPR zorganizował spotkanie z tow. Baczyńskim, który podzielił się wrażeniami z pobytu w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

Dużymi obrotami cieszyła się spółdzielnia uczniowska, która zaplanowała w tym roku założyć własny zakład fryzjerski.

Dnia 26.XI., w sobotę, odbyła się konferencja rejonowa, której tematem było: „Psychiczne przyczyny niepowodzeń ucznia”.

Z okazji Dnia Nauczyciela serdeczne życzenia przesłała całemu gronu pedagogicznemu szkoły Jednostka Wojskowa nr 3516 z Mińska-Maz., z którą szkoła zawiązała ściślejszy kontakt.

Pod koniec roku kalendarzowego 1961 odbyły się jeszcze nadprogramowe wycieczki autokarowe, a mianowicie: kl. IIIa, IIb do Żelazowej Woli, Sochaczewa i łowicza, kl. IV do Lublina i Majdanka, klasy piąte pojechały w grudniu do Warszawy, gdzie zetknęły się z działaczami komitetu wojewódzkiego partii, którzy w rozmowach z młodzieżą poruszyli wiele zagadnień organizacyjnych i społecznych. Poza tym zwiedzano Instytut Głuchoniemych i Akademię Wychowania Fizycznego na Bielanach.

17.II. od godz. 17 do 23 młodzież bawiła się na zabawie ogólnoszkolnej, na którą zostali zaproszeni chłopcy z Technikum Budowlanego w Mińsku-Maz., w liczbie 80. W tydzień później, 24 lutego, odbyła się tzw. „studniówka” klas piątych. Jako partnerzy przeważającej liczby dziewcząt wystąpili również uczniowie Technikum Budowlanego z Mińska-Maz.

Szczególnie uroczysty charakter miała uroczysta akademia poświęcona 44-rocznicy utworzenia armii radzieckiej dn. 22.II.1962 r. Akademię tę poprzedził następujący apel radiowy wygłoszony z ramienia KFJN przez kierownika szkoły podstawowej Bronisława Kozika. „Halo, halo! Tu mówi Komitet Frontu Jedności Narodu w Siennicy. Komitet Frontu Jedności Narodu w Siennicy gorąco zaprasza wszystkich obywateli gromady Siennica i prosi o niezawodne przybycie w dn. 22 lutego 1962 r. t.j. w czwartek o godz. 1700 do Liceum Pedagogicznego na uroczyste spotkanie z przedstawicielami Ambasady Radzieckiej w Warszawie. Spotkanie związane było z 44 rocznicą powstania Armii Radzieckiej. W tym spotkaniu obok gości radzieckich udział wezmą nasze powiatowe władze partyjne, rządowe, gospodarcze i kulturalno-oświatowe. Przewidziana jest bogata część artystyczna”.

Zgodnie z zapowiedzią w akademii udział wziął sekretarz ambasady radzieckiej tow. Tałyszyn, członek WK PZPR tow. Zofia Banaszkiewicz, I sekretarz KP PZPR w Mińsku Maz. Tow. Baczyński, przewodniczący PRN Ob. Zygmunt Szafran i inni przedstawiciele partii. W sali wypełnionej po brzegi było ok. 1000 osób (łącznie z młodzieżą). Część ludzi stała na korytarzu. Po oficjalnych przemówieniach odbyła się część artystyczna. Na zakończenie wyświetlono film radziecki „Żołnierz i róża”.

W związku z przygotowaniami do przyjęcia sekretarza ambasady radzieckiej doszło do skutku zamontowanie przenośnej sceny estradowej dla LP.

W dniach 18-23 marca zakład siennicki był wizytowany przez starszego wizytatora Kuratorium Okręgu Warszawskiego kol. Aleksandra Borczyńskiego. Wizytacja wypadła pomyślnie. Wizytator Borczyński, podsumowując swoje spostrzeżenia, stwierdził, iż wyniki, które szkoła osiągnęła w całokształcie pracy dydaktyczno-wychowawczej są rezultatem harmonijnej współpracy Rady Pedagogicznej i jej wysiłków.

Dzięki tej korzystnej opinii kuratorium zdecydowało się otworzyć 7-klasową szkołę ćwiczeń przy LP z mianowanymi nauczycielami tej szkoły. W ten sposób liceum zyskało szerszy warsztat pracy dla swoich uczniów. Szkołą ćwiczeń stał się ciąg klas „a” Szkoły Podstawowej w Siennicy. Kierownictwo Szkoły ćwiczeń objął kol. Bronisław Kozik.

Pewnym zaskoczeniem po wizytacji była długotrwała i aż nadmiernie wnikliwa kontrola finansowa budżetu licealnego. Niekończące się dociekania kontrolerów z kuratorium podważały dobre imię szkoły, a zwłaszcza jej dyrektora, który też wyraził swe przekonanie, iż sprawdzanie kontrolerów jest złośliwością wynikającą z walki ideologicznej i światopoglądowej.

Znakomicie sprawowało się w tym roku Szkolne Koło Oszczędności obracając funduszami w granicach 36 – 40 tyś. zł.

Akademia 1-majowa odznaczała się szczególnie uroczystym charakterem i kosztowała wyjątkowo wiele wysiłku, ponieważ szkolny zespół artystyczny wystąpił ze swym programem nie tylko w Siennicy, ale i na akademii powiatowej w Mińsku-Maz.

3.III.1962 r. koło TPPR złożyło serdeczne podziękowania całemu gronu pedagogicznemu za dobry wkład pracy w przygotowanie zespołu artystycznego na uroczystości 1-majowe.

Matura rozpoczęła się dn. 15.V. młodzież przystąpiła do niej w komplecie i znacznie lepiej przygotowana niż w latach ubiegłych, zwłaszcza od strony praktycznej. Całoroczna praktyka dała każdemu uczniowi ponad 60 hospitacji i około 40 lekcji próbnych. Kierownicy szkół z terenu ocenili tegorocznych praktykantów znacznie lepiej, wyżej niż w latach poprzednich.

Egzamin maturalny składało 55 osób, w tym 49 absolwentów bieżącego roku szkolnego, 5 uczennic, absolwentek ubiegłego roku szkolnego i jedna absolwentka roku szk. 1959/60. W czasie egzaminu maturalnego odpadło 5 osób, w tym dwie po egzaminie pisemnym. W dn. 25 i 26 maja na egzaminie ustnym byli obecni: wizytator Ministerstwa Oświaty ob. Niewiarowska i kierownik kształcenia Kadr Nauczycielskich Okręgu Szkolnego Warszawskiego, kol. Żegilewicz. 26.V. odbyła się konferencja, na której podsumowano wyniki egzaminów dojrzałości.

Do egzaminów wstępnych zgłosiło się ponad 300 kandydatów (na rok 1962/63, w tym 38 chłopców). Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Oświaty z dn. 19.IV.62 zorganizowano dwie komisje egzaminacyjne: do jęz. polskiego i matematyki. Egzamin pisemny został przeprowadzony 18.VI.62, a ustny 19.VI.62 r. W wyniku egzaminu zostało przyjętych 130 osób do trzech klas „a, b, c”.

W czerwcu odbyły się następujące wycieczki:

Kl. IV - (32 uczennice) pod kierownictwem kol. Sawicowej pojechała trasą Kraków – Zakopane.

Kl. IIIa, IIIb – (57 osób) pod opieką kol. Gnoińskiego udały się w Góry Świętokrzyskie.

Kl. IIb – (41 osób) z kierowniczką wycieczki kol. Kutnik wyjechała do Ostródy, Elbląga, Gdańska i Gdyni.

Kl. IIIa wyjechała trasą Warszawa – Płock pod kierownictwem kol. Drabarkowej.

Dnia 23 VI zakończono rok szkolny 1961/62. Na program uroczystości złożyło się:

  1. Otwarcie – hymn państwowy.
  2. Powitanie gości.
  3. Pożegnanie maturzystów (50 osób).
  4. Wręczanie matur, legitymacji partyjnych (44) i legitymacji ZNP.
  5. Podsumowanie pracy pozostałych klas (I – IV) i całego zakładu.
  6. Przemówienie przewodniczącej samorządu szkolnego ucz. kl. IVa kol. H. Milewskiej.
  7. Część artystyczna: chór, orkiestra, tańce i popisy salonowe.

Szkoła osiągnęła dość duży stopień sprawności. Uczniowie promowani 243 tj. 90% na 269, niepromowani – 12 tj. 4,5 %. Sprawność w tym roku wynosiła 60,1 % wobec 58 % w roku poprzednim.