ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 5/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. H. I K. GNOIŃSKICH W SIENNICY
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia wejść i wizyt na terenie budynku szkoły        

Na podstawie Art. 28 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządza się co następuje

§ 1

W celu ochrony zdrowia i życia oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 czasowo zawieszam wejścia i wizyty w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

§ 2

Czasowe zawieszenie następuje na okres od 12 do 25 marca 2020 roku.

§ 3

Wizyty i wejścia możliwe są przez osoby upoważnione oraz służby państwowe.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Zespołu Szkół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Agnieszka GAŃKO - Dyrektor Zespołu Szkół