Ideą tworzenia klasy Wojskowej- lotniczej  jest wyjście naprzeciw zainteresowań uczniów, związanym m.in. z kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych. Pełnienie służby pilota czy praca w różnego rodzaju służbach mundurowych jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi.

Oferowanie takiego kierunku pozwoli naszym uczniom osiągnąć wyznaczony cel.

  • Zajęcia prowadzone są określonym przez Ministra Edukacji Narodowej ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, uwzględniając rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
  • Drugim językiem nowożytnym nauczanym w klasie wojskowej- lotniczej jest język niemiecki.
  • W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu lotnictwa, prowadzone wg programów autorskich: kondycyjne przygotowanie do lotów oraz blok przedmiotowy „zarys wiedzy lotniczej”.
  • Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku szkoły w oddziałach liczących maksymalnie kilkunastu uczniów, prowadzone przez wykładowcę Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie: Pana kpt. rez. pil. inż. Witolda Sokoła.
  • Dodatkowo, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach lotniczych tj. pokazy lotnicze, dni otwarte w Instytucie lotnictwa, dni otwarte w Lotniczej Akademii Lotnictwa w Dęblinie.

  • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, z którą szkoła podpisała 12 listopada 2019 r. porozumienie o współpracy.

  • W ramach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie również odbywają zajęcia praktyczne na strzelnicy, w ramach wychowania fizycznego mają zajęcia z musztry.

Tak skondensowane zajęcia nie tylko są ciekawe ale przekładają się również na efektywne kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych i wzmacnianie motywacji do związania swojej przyszłości ze służbą wojskową.