Z Kroniki LP. Rok szkolny: 1959-60

Od 1 września 1959 r. Liceum siennickie pracowało pod nową dyrekcją. Dyrektorem został przeniesiony z PLP w Mogielnicy kol. Lucjan Rydzewski.

Organizacja roku była ciężka, lecz dzięki wysiłkom ze strony dyrekcji i całej Rady Pedagogicznej, a także życzliwej pomocy Kuratorium uzupełniono kadrę nauczycielską i osiągnięto nie gorsze wyniki niż w ubiegłym roku.

Wiele pomocy otrzymał również kol. Dyrektor od Koła Sienniczan. W atmosferze, która zapanowała w szkole, można było wiele zrobić, godnie przygotować się do obchodów 1000-lecia państwa polskiego i 100-lecia siennickiego liceum.

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 1959/60 pracowała w następującym składzie:

Liceum Pedagogiczne:

 • Lucjan Rydzewski - dyrektor szkoły
 • Helena i Stanisław Drabarkowie
 • Stanisław Gnoiński
 • Mirosława Kolanowska
 • Alicja Michalikowa
 • Bogumiła Krześniak
 • Apolonia i Jerzy Niesłuchowscy
 • Marian Radzikowski
 • Stanisława Wrońska
 • Heronim Wojalski
 • Mieczysław Zambrzycki
 • Od listopada chemię objęła specjalistka tego przedmiotu, repatriantka z ZSRR kol. Zofia Kutnik.

Szkoła ćwiczeń:

 • Bronisława Radzikowska - kierownik szkoły
 • Zofia Antosiewicz
 • Aurelia Jędrychowa
 • Roland Wroński
 • Irmina Rutkowska

Szkoła ćwiczeń mieściła się częściowo w budynku poklasztornym, częściowo zaś w gmachu liceum. Dzieci przychodziły na dwie zmiany.

Przydział wychowawstw klasowych (w Liceum)

 • I - kol. Stanisław Gnoiński
 • II - kol.Alicja Michalikowa
 • III - kol. Mirosława Kolanowska
 • IVa - kol. Marian Radzikowski
 • IVb - kol. Apolonia Niesłuchowska
 • Va - kol. Helena Drabarkowa
 • Vb - kol. Stanisława Wrońska.

Przydział przedmiotów nauczania:

Lucjan Rydzewski - psychologia klasy IVa, IVb, metodyka nauczania początkowego : Va i Vb, higiena Va, Vb, kierownictwo praktyki pedagogicznej.

Helena Drabarkowa - historia kl.I, II, III, lVa, IVb, metodyka historii w kl. Va i Vb, NOP - kl. Va i Vb.

Stanisław Drabarek - biologia w kl. I-IV, metodyka biologii w kl. V, geografia w kl.I.

Maria Cieślikowa - język rosyjski we wszystkich klasach (ponieważ kol. Cieślikowa miała do 23.X.1959 r. urlop macierzyński, język rosyjski prowadził za nią kol. B. Kozik (Kierownik szkoły podstawowej).

Kol. Bogumiła Krześniak - śpiew w kl. I-IV, chór, prace ręczne dziewcząt w kl. I, II i III.

Stanisław Gnoiński - język polski w kl. I i II oraz biblioteka i praktyka bibliotekarska w kl.IV i V.

Mirosława Kolanowska - język polski w kl. III, IV i V, metodyka jęz. polskiego w kl. V.:

Alicja Michalikowa - metodyka kl. II – V, metodyka matematyki w kl. V.

Apolonia Niesłuchowska - fizyka w kl.II-IV, astronomia w kl. Va, chemia w kl. I, II, III (dopóki nie przybyła kol. Kutnik).

Jerzy Niesłuchowski - P-W w kl. III-V, fizyka w kl. I, matematyka w kl. I, geografia w kl. II i III.

Marian Radzikowski - rysunek i prace ręczne we wszystkich klasach.

Stanisława Wrońska - psychologia w kl. Va i Vb, logika w kl. IV i praktyka pedagogiczna w kl. IVa i Ivb.

Mieczysław Zanibrzycki - gra na instrumencie we wszystkich klasach i śpiew w Va i Vb oraz orkiestra.

Hieronim Wojdalski - W-F we wszystkich klasach.

Opiekę nad organizacjami powierzono:

ZMW - M. Radzikowskiemu

ZHP - M. Zanibrzyckiemu

koło TPPR - kol. Cieślikowej

Samorząd szkolny - kol. H. Drabarkowej

PCK - kol. Krześniakowej

SKKT - kol. Drabarkowi

SKS - kol. Wojdalskiemu

Kółko Pedagogiczne - kol. Wrońskiej

Kółko Bibliotekarskie - kol Gnoińskiemu

Spółdzielnię uczniowską - kol. Michalikowej

Towarzystwo Szkoły Świeckiej - kol. Gnoińskiemu

Pracownie oddano po opiekę:

Wychowania fizycznego - kol. Wojdalskiemu

fizyki i chemii - kol. Niesłuchowskiej

prac ręcznych - kol. Radzikowskiemu

biologii - kol. Drabarkowi

Kierownictwo internatu objęła kol. Helena Drabarkowa.

Wyjątkowo uroczyście zapoczątkowano novy rok szkolny 1959/60. Cała młodzież ustawiona na boisku szkolnym wysłuchała przemówienia ministra oświaty ze szkoły w Gostkowie k/Torunia. Po zagajeniu dyrektora szkoły, kol. Rydzewskiego, została wciągnięta flaga na maszt i odśpiewany hymn narodowy, poczym nastąpiło uroczyste wprowadzenie do gmachu szkoły I klasy licealnej i I klasy szkoły ćwiczeń. Dalszy ciąg uroczystości odbył się w budynku szkolnym, gdzie przemówili do młodzieży kolejno: dyrektor szkoły, sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, przedstawiciel komitetu rodzicielskiego i samorządu szkolnego, Program artystyczny dała szkoła ćwiczeń.

Następnie kl. I szkoły ćwiczeń została wprowadzona do izby lekcyjnej, a uczennicy z kl. I liceum wręczono symbolicznie legitymację szkolną.

Apele organizowano dwa razy w tygodniu. Jeden apel o tematyce obejmującej aktualne zagadnienia, obchody i uroczystości szkolne urządzała sama młodzież. Drugi apel miały wypełniać uwagi dyrektora szkoły.

Do dnia 5.X.1959 r. zostały w znacznej mierze zebrane pieniądze na ubezpieczenie młodzieży.

Samorząd szkolny w ramach prac społeczno-użytkowych zorganizował we wrześniu i październiku pracę przy wykopach warzyw i ziemiaków.

W bieżącym roku szkolnym wprowadzone zostały następujące warianty przydziału stypendiów: dla młodzieży nie mieszkającej w internacie stawki wynosiły 263 zł., 175 zł., 131 zł. dla młodzieży internacinkiej 360 zł., 240 zł. i 180 zł.

Tzw. fundusz dotacyjny został zniesiony. Młodzież sama zobowiązana została do pokrywania całkowitego kosztu utrzymania. Z tego względu stypendia były nieco mniejsze i rozdzielać je należało ostrożniej. Miesięcznie przypadało szkole około 20 tys. złotych na stypendia.

Na jesieni 1959 r. przystąpiono do budowy nowej studni w ogrodzie, z której woda byłaby tłoczona nie do zbiornika, lecz wprost do urządzeń. W październiku wznowione zostały prace przy budownie kąpieliska i urządzeniu stawu.

Co do budowy domu nauczyciela, Komitet rodzicielski przystąpił jesienią do uporządkowania placu i wydobywania kamieni ze starych fundamentów. Na zebraniu komitetu rodzicielskiego uchwalono, że każdy z rodziców przepracuje po dwie dniówki, bądź też wpłaci po 100 zł. na budowę.

Szczególną uwagę przywiązano w bieżącym roku szkolnym do planów godzin wychowawczych poszczególnych klas. Specjalna komisja pod przewodnictwem kol. dyr. Rydzewskiego opracowała następujący plan godzin wychowawczych, który zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej 14.X.1959 r.

Klasa I

 • Tworzenie kolektywu klasowego
 • Tradycje siennickiej szkoły
 • Rola i ważność nauki w życiu ludzkim
 • Rozwój szkolnictwa w Polsce,
 • Wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym
 • Zagadnienia etyki świeckiej
 • Tradycje ruchu robotniczego w Polsce i na świecie
 • Związek rozwoju oświaty z postępem społecznym.

Klasa II-III

 • Zagadnienia światopoglądowe
 • Zagadnienia kulturalne
 • Zagadnienia związane z tradycjami dydaktyki polskiej
 • Zagadnienia kultury życia codziennego
 • Zagadnienia wyników nauczania na tle sytuacji gospodarczej kraju
 • Zagadnienia krajoznawcze.

Klasa IV

 • Organizacja życia codziennego w klasie
 • Wychowanie obywatelskie i polityczne
 • Problemy światopoglądowe i moralne
 • Kultura życia codziennego

Klasa V

 • Wychowanie moralne (cel życia, rodzina, pojęcie miłości, choroby społeczne, świadome macierzyństwo, pomoc państwa w vsychowaniu dzieci i inne)
 • Wychowanie obywatelskie (obowiązki wobec ojczyzny, świeckość oświaty, rola organizacji politycznych i młodzieżoggych i inne)
 • Problemy społeczno-filozoficzne (etyka świecka zagadnienia religioznawcze)

Podobnie jak w roku poprzednim liceum było w stałym kontakcie z Filharmonią Narodową i młodzież co miesiąc miała możność wysłuchania sumiennie opracowanych audycji w wykonaniu znakomitych artystów.

Sprawa wznowienia uczniowskiego pisma "Jutrzenka" nie została zrealizowana z powodu trudności ze zdobyciem papieru i dużej niechęci władz do tego rodzaju przedsięwzięć.

Dnia 3.XI.1959 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej obu szkół kol. Stanisława Wrońska wygłosiła referat pt. "Kształcenie samodzielności myślenia w procesie nauczania". Było to pierwsze zebranie o charakterze teoretyczno-pedagogicznym z zaplanowanych w roku 1959/60 przez Radę Pedagogiczną.

Dn. ...XI.1959 r. szkolny zespół artystyczny występował w sali WSW w Mińsku-Maz. Za występ zespół otrzymał kwotę złotych 1000, którą przeznaczono na zakupienie kostiumów.

W sobotę 21.X.1959 r. obchodzono uroczyście Dzień Nauczyciela. Obchód połączony był z wyjazdem do Mińska-Maz.

Dnia 22.XI. o godzinie 1000 odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym kol. Dyrektor zaznajomił wszystkich rodziców ze sprawami szkoły.

Pod opieką kol. Zambrzyckiego wznowiła swoją działał ność organizacja ZHP licząca 42 członków. Drużyna uporządkowała groby żołnierskie i przystąpiła do organizowania teatrzyku kukiełkowego Opracowano sztukę Marii Kownackiej "O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku", którą wystawiono na uroczystości choinkowej.

SKS pod opieką Kol. Wojdalskiego nawiązało współpracę z miejscowoym LZS, Zasadniczą Szkołą Zawodową w Kołbieli i Technikum Budowlanym w Mińsku Maz. Rozegrano dwa mecze piłki siatkowej, mecz w tenisa stołowego i dwa mecze piłki nożnej.

Dobrze rozwijała się Spółdzielnia Uczniowska (opiekunka kol. Michalikowa) i SKO (opiekun kol. Niesłuchowski). Słabiej niż dotychczas pracowało koło ZMW.

W dniach 10-11 oraz 26-27 listopada Liceum Pedagogiczne w Siennicy wizytował kol. wizytator Borczyński. Wizytacja wypadła nadzwyczaj dobrze. Kol. wizytator stwierdził, że kierunek pracy zakładu jest właściwy, z uznaniem podkreślił, że nauczyciele siennickiego liceum biorą czynny udział w życiu miejscowego społeczeństwa, pracują w Radzie Narodowej, Straży, spółdzielczości, ZNP i kołach sportowych. Kol. wizytatorowi podobało się również to, że uczniowie na pracach ręcznych (pod kierunkiem kol. Radzikowskiego) produkują różne pomoce uwzględniając potrzeby szkoły. Cała Rada Pedagogiczna, zdaniem kol. wizytatora, włożyła wiele wysiłku, by przygotować uczniów do przyszłego zawodu nauczycielskiego. Szkoła nawiązała kontakty z Komitetem Powiatowym PZPR, z działaczami ruchu robotniczego, by ściślej związać młodzież z życiem polityczno społecznym. Na odprawie sekretarzy szkolnych organizacji partyjnych w KC PZPR okazało się, że Rada Pedagogiczna siennickiego licem należycie pojmuje i realizuje zgodnie z wytycznymi partii wychowanie młodego pokolenia.

4-5.XII. odbyła się w Gostyninie konferencja dyrektorów z udziałem ich zastępców. Z Siennicy obecni byli na konferencji kol. Rydzewski, kol. Radzikowska i kol. Drabarkowa. Z konferencji tej przywieziono następujące zadania na rok bieżący:

 1. Pogłębienie laicyzacji szkoły.

Od. 1.IX. 1960 r. postanowiono znieść komplety nauczania religii, tylko klasa I będzie mieć prawo uczęszczania na takie komplety.

 1. Stosunek do absolwentów.

Należy wypuszczać ze szkoły taką młodzież, która będzie odznaczać się w pełni pasją życiową, która będzie brać czynny udział w życiu politycznym i społecznym i wychodzić w świat z chęcią przekształcenia go.

 1. Rozszerzenie działalności w środowisku.

Zakłady licealne muszą rozpocząć szerszą działalność polityczną w swoim środowisku i wciągnąć do niej starszą młodzież. Uczniowie klas V znać powinni działalność ZMP i PZPR i stawać się ich członkami.

 1. Prawidłowa gospodarka.

Głównym zadaniem zakładu w tej dziedzinie winno być zapobieganie odsiewowi z poszczególnych klas. Większą opieką otoczyć należy sprzęt szkolny.

Dnia 5.XII.1959 r. do Liceum przyniesiony został żywy orzeł przedni schwytany przez Ob. Piotra Zgódkę, a następnie przekazany do zakładu. Orzeł pod opieką młodzieży i opiekuna koła LOP kol. Drabarka przebył w LP 3 dni. Dopiero 8.XII. przyjechał po niego Wojewódzki Konserwator Przyrody i zabrał ptaka do warszawskiego ZOO.

21.XII o godz. 1600 rozpoczęła się uroczystość choinkowa. Stroną artystyczną tej imprezy zajął się kol. Gnoiński, dekoracją sali kol. Radzikowski, śpiewem i muzyką kol. Krześniak i kol. Zambrzycki.

Praktyka terenowa klas V trwała od 27.III. do 10.V. W ciągu 4 miesięcy praktyka odbywała się nie tylko w szkole ćwiczeń, ale i w szkole podstawowej. Uczniowie przeprowadzili 1406 lekcji, w tym 242 prowadzonych, 1157 hospitowanych i 87 zastępczych. Przeciętnie wypadało na ucznia lekcji próbnych 41 i 56 hospitowanych.

Dn. 27.II. odbyła się "studniówka" klas Va i Vb, na którą zaproszono najstarszą klasę Technikum Budowlanego w Mińsku złożoną z samych chłopców. Zabawę taneczną połączono z występami artystycznymi i spotkaniem z działaczami ZMP, partii i Rady Narodowej.

W lutym klasa I urządziła karnawałowy wieczór świetlicowy udekorowawszy salę z wyjątkowym smakiem.

Klasa II przygotowała wieczór, na którym wystawiono "Odprawę posłów greckich" Kochanowskiego. Ta sama klasa na całodziennej wycieczce do Warszawy zwiedzała Muzeum Narodowe oraz była w teatrze na "Ślubach panieńskich".

W lutym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZMW. Koło liczyło 117 członków. Nowym jego przewodniczącym został wybrany Ryszard Rosa z klasy IVa.

Z ważniejszych imprez o charakterze społeczno-kulturalnym wymienić należy apel w rocznicę śmierci 50 członków PPR i GL, obchód ku czci Rewolucji Październikowej, akademię ku czci XX-lecia PZPR, rewię bohaterów książkowych podczas choinki szkolnej pt. "Z miłością pod rękę" (kostiumy do w/w rewii wypożyczono z Teatru Polskiego w Warszawie), apel w rocznicę wyzwolenia Warszawy. Do uświetnienia obchodów i uroczystości szkolnych przyczynił się zespół muzyczny liczący 46 uczniów - pod kierunkiem kol. Zambrzyckiego oraz chór szkolny prowadzony przez kol. Krześniak-Dżaganową. Chór i zespół szkolny wystąpił ze swym programem podczas uroczystej sesji GRN w Siennicy.

W dniach 27.II., 19.III i 30.IV przedstawiciel Zrzeszenia Pracowników Polskich przeprowadzili wykłady związane z przepisami kodeksu karnego.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn.12.II.1960 r. zatwierdzono następujący plan wycieczek, które odbyły się w czerwcu tego roku.

Kl. I - Białowieża - kierownik kol. Gnoiński.

Kl. II - Bałtyk - kierownik kol. Michalikowa i kol. Drabarek.

Kl. III - Szlakiem Tysiąclecia - kierownik kol. Niesłuchowski.

K1. IV - Zakopane - kierownik kol. Niesłuchowska i kol. Radzikowski.

Klasy V wyjechały na 1-dniową wycieczkę do Warszawy, pod kierunkiem kol. Drabarka. Młodzież zwiedzała Instytut Głuchoniemych, była w Komitecie Wojewódzkim PZPR oraz w Kuratorium. Wszędzie wycieczka spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Przemówienia I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego tow. Jaworskiego jak również kuratora Klimaszewskiego wzruszyły uczestników wycieczki poważnie i głęboko. Klasa IVb w tym samym czasie zwiedziła muzea: Techniki, WP, Narodowe i Salę Kongresową w Warszawie.

13.II. młodzież miała zabawę półroczną w sali, na którą zaproszono 35 uczniów Technikum Budowlanego w Mińsku-Maz.

14.II.60 r. odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym wybrano nowy Komitet Rodzicielski, trójki klasowe, wygłoszono krótki referat na temat obchodu 1000-lecia Polski.

W lutym na terenie LP obchodzono uroczyście 42-rocznicę powstania Armii Radzieckiej. Na uroczystość tę przybyli przedstawiciele jednostki WP z Mińska-Maz.

W lutym, kwietniu i maju odbyły się trzy konkursy ortograficzne.

Dn.17.III.60 r. wizytował szkołę kierownik sekcji Kształcenia Nauczycieli Kuratorium Warszawskiego kol. Żegilewicz. Wizytacja dotyczyła dokumentów pracy nauczyciela i ucznia w świetle nowych zarządzeń.

26.III. klasy IV i V wzięły udział w konferencji rejonowej na terenie zakładu. Konferencja poświęcona była problemom świeckości szkoły polskiej.

W celu uczczenia święta kobiet, 8 marca klasa. I zobowiązała się przedstawić na specjalnych apelach i akademiach sylwetki słynnych i zasłużonych kobiet polskich. Odbyły się imprezy poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, Helenie Modrzejewskiej, Hance Sawickiej, Marii Konopnickiej, Elizie Orzeszkowej i mistrzyniom kobiecego sportu polskiego.

W konkursie recytatorskim, w Mińsku-Maz. w marcu 1960 r. uczennica kl. Vb Zofia Miernicka zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych.

W ciągu całego roku młodzież przysłuchiwała się występom artystów Filharmonii Narodowej, uczestniczyła w spotkaniach ze studentami zagranicznymi, z młodzieżą z Bartoszyc, brała udział w uporządkowaniu obejścia szkolnego.

Święto Pracy przygotowane zostało w sposób tradycyjny - z pochodem i akademią włącznie. Z ramienia Podstawowej Organizacji Partyjnej referat przygotował kol. Wojdalski. Szkoła ćwiczeń miała oddzielną akademię w piątek 29.IV., a LP i społeczeństwo Siennicy w sobotę 30.IV. o godz. 1900. Klasy V podjęły czyn 1-majowy: uporządkowanie otoczenia szkoły.

Do Komitetu obchodu l000-lecia Polski weszli: kol. Drabarkowa, która przygotowała referat "1000-1ecie Państwa Polskiego", kol. Kolanowska i kol. Gnoiński, którzy opracowali żywe słowo, kol. Radzikowski, Zambrzycki i kol. Dżaganowa, którzy zajęli się stroną dekoracyjną i wokalną oraz kol. Antosiewiczowa i kol. Wroński podejmujący się przygotować tańce z dziećmi ze szkoły ćwiczeń.

Z inicjatywy dyrekcji odbyło się zebranie w GRN, na którym powołano komitet obchodu, komitet obsługi miejscowego radiowęzła i ustalono program inauguracyjny.

Dn. 10.VI. br., o godz. 19-tej odbył się pochód dzieci, młodzieży i starszego społeczeństwa ulicami Siennicy. Na boisku szkolnym przy kolorowych lampionach, głośnikach odbyła się uroczystość "Obchodu Tysiąclecia" zgodnie z załączonym programem i odezwą radiową Frontu Jedności Narodu.

W dn.12.VI. - w trzeci dzień uroczystości - wystąpiła Filharmonia Narodowa. Trzydniowe uroczystości dały dzieciom, młodzieży i starszemu społeczeństwu dużo emocjonalnych i intelektualnych przeżyć. W uroczystości w dn. 10.VI. - z KC PZPR wziął udział tow. Karpiłowski sekretarz, z PRN przewodniczący - tow. Szafran, z Oddziału powiatowego ZNP - tow. Kozik.

Egzamin maturalny rozpoczął się 16.V. pracą pisemną z jęz. polskiego. Następnego dnia był egzamin pisemny z matematyki. 23.V. zaczęły się. egzaminy ustne.

Z ogólnej liczby 48 uczniów i uczennic kl. V - nie dopuszczono do matury czterech osób, a egzaminu nie zdały 3 osoby.

Dekoracje sal do matury (zgodnie z tradycją) wykonała kl. IV pod kierunkiem kol. Radzikowskiego.

Obchody Dni Oświaty Książki i Prasy uświetniła inscenizacja baśni Konopnickiej "0 Krasnoludkach i sierotce Marysi".

Klasa II zorganizowała w maju wieczorek towarzyski, który miał wykazać, jak należy zachować się przy stole i na zabawie.

W kl. III powstał zespół taneczny, który występował w szkole oraz wyjeżdżał na festiwal młodzieży do Mińska.

Klasowy zespół pieśni i tańca powstał również w kl. IVb, występy tego zespołu pozwoliły na pokrycie znacznej części kosztów wycieczki w góry.

W rocznicę podpisania umowy o wzajemnej współpracy między Polską a ZSRR koło TPPR zorganizowało uroczysty apel z okazji Dni Leninowskich, wykonana została gazetka "Lenin w Polsce" oraz wystawa reprodukcji obrazów i portretów Lenina. Koło TPPR wzięło udział w konkursie "Przyjaźń" zorganizowanym z okazji 15-lecia Polski Ludowej. Za udział w tym konkursie koło otrzymało podziękowanie od radia moskiewskiego.

Drużyna harcerska urządziła w maju biwak w Dłużewie, w którym udział wzięło 38 osób.

W okresie od 24 czerwca do 10 lipca odbył się w Siennicy dwutygodniowy obóz W-F dla uczennic klas IV LP w Siennicy i w Siedlcach. W lipcu wyruszył obóz wędrowny w Beskidy pod kierunkiem kol. Kolanowskiej.

W 1959 r. zapoczątkowano sadzenie tzw. "drzew tysiąclecia" przez kl. V. Polegało to na tym, że klasa maturalna zobowiązała się zasadzić kilka buków, dębów i innych drzew w ogrodzie. Akcję tę kontynuowano w ciągu 2 lat.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. INFO