Z kroniki LP. Rok szkolny: 1958-59

Liceum Pedagogiczne w Siennicy w roku szkolnym 1958/59 stało się pełną szkołą posiadającą klasy I - V i przygotowującą najstarszych swoich uczniów do matury. Ta sytuacja zmusiła Radę Pedagogiczną do wzmożenia wysiłków dydaktycznych i wychowawczych. Sprawa była tym trudniejsza, że od 1.IX. stanęli do pracy znów nowi nauczyciele. A mianowicie: kol. kol. Stanisława i Roland Wrońscy, kol. Bogumiła Wrześniak, kol. Maryla Żegilewicz. Kol. Wrońska objęła przedmioty pedagogiczne, kol. Wroński pracował w szkole ćwiczeń, kol. Krześniak objęła naukę śpiewu, kol. Żegilewicz - chemii (dojeżdżała z Warszawy 4 razy w tygodniu).

Na stanowisku dyrektora do 14.II.1959 r. pozostawał kol. Jerzy Proskura. Dn. 14.II.59 r. wizytatorka Ministerstwa Oświaty kol. Niewiarowska, po przeprowadzeniu wizytacji przez kierownika wydziału szkolenia kadr nauczycielskich kol. Żegilewicza i wizytatora kuratorium kol. A. Borczyńskiego wyraziła zgodę na zawieszenie w czynnościach dyrektorskich kol. Jerzego Proskury. Funkcję p.o. dyrektora powierzono kol. Alicji Michalikowej. Tak gwałtowne posunięcie władz szkolnych uzasadnione zostało głównie tym, że wśród grona pedagogicznego wytworzyła się atmosfera nie sprzyjająca pracy szkolnej, a nawet grożąca rozbiciem zespołu na zwalczające się kliki. Dyr. Proskurze stawiano również zarzuty o charakterze gospodarczo - administracyjnym, nie one jednak przesądziły sprawę.

Pomimo tego nieprzyjemnego incydentu wyniki nauczania w szkole, zdaniem kol. wizytatorów, nie budziły większych zastrzeżeń. Czystość w szkole i internacie, założenie i wyposażenie w niezbędny sprzęt gabinetu lekarsko-dentystycznego, wprowadzenie stałych godzin przyjęć przez lekarza medycyny i lekarza dentystę - oto poważne osiągnięcia szkoły.

W ramach czynu zjazdowego przed III Zjazdem PZPR w styczniu 1959 r. liceum otrzymało od Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telegrafu radiowęzeł szkolny.

Przydział przedmiotów nauczania w roku szkolnym 1958/59 przed usunięciem dyr. Proskury wyglądał jak następuje:

kol. St. Wrońska - przedmioty pedagogiczne: pedagogika, psychologia w kl. IV-tych, metodyka nauczania początkowego, praktyka pedagogiczna w kl. V.

kol. R. Wroński - psychologia, lekcje w szkole ćwiczeń.

kol. Ziemba - język polski w kl. II-V wraz z metodyką języka polskiego w kl. V – VII.

kol. M. Kozik - język rosyjski we wszystkich klasach.

kol. St. Gnoiński - biblioteka, język polski w kl. I.

kol. H. Drabarek - historia we wszystkich klasach i nauka o Polsce i świecie współczesnym w kl. V oraz lekcje historii w kl. IV szkoły ćwiczeń.

kol. St. Drabarek - biologia we wszystkich klasach wraz z metodyką w klasie V, geografia w kl. I oraz higiena w kl. V

kol. J. Jędrych - geografia i kierownictwo internatu.

kol. A. Niesłuchowska - fizyka w klasach II-IV, astronomia w kl. V,

kol. M. Żegilewicz - chemia oraz lekcje w szkole ćwiczeń.

kol. A. Michalikowa - matematyka w klasach I-IV.

kol. M. Zambrzycki - muzyka, orkiestra oraz śpiew w kl. II szk. ćwiczeń

kol. B. Krześniak - śpiew w kl. I-V, chór oraz śpiew w kl. II szk. ćwicz.

kol. M. Radzikowski - rysunek w kl. I-V wraz z metodyką, prace ręczne.

Kol. kol. Steckiwowie złożyli podanie o urlop i przeniesienie w stan pozasłużbowy.

Wychowanie fizyczne objął od połowy września kol. S. Niedziński, zaś kol. J. Niesłuchowski zgodził się na tymczasowe prowadzenie lekcji P-W we wszystkich klasach.

Wychowawstwa klasowe objęli:

Kl. I - kol. A. Michalikowa

Kl. II – kol. T. Ziemba

Kl. IIIa - kol. A. Niesłuchowska

Kl. IIIb - kol. M. Kozikówna

Kl. IVa - kol. H. Drabarkowa

Kl. IVb - kol. St.Wrońska

Kl. V - kol. St. Drabarek

Opiekę nad organizacjami i kołami przedmiotowymi powierzono:

 1. kółko pedagogiczne - kol. St. Wrońskiej
 2. kółko dramatyczne - kol. T. Ziembie
 3. kółko bibliotekarskie - kol. St. Gnoińskiemu
 4. koło TPPR - kol. M. Kozikównie
 5. Samorząd szkolny - kol. H. Drabarkowej
 6. kółko T-K - kol. J. Jędrychowi
 7. kółko biologiczne - kol. St. Drabarkowi
 8. Spółdzielnię uczniowską - kol. A. Michalikowej
 9. SKO - kol. J. Niesłuchowskiemu
 10. Kółko dekoratorskie - kol. Radzikowskiemu
 11. ZHP kol. M. Zambrzyckiemu
 12. - kol. B. Krześniak

W roku szkolnym 1958/59 zaznaczyła się silniejsza niż dotychczas działalność ZHP na terenie szkoły. Szczególnie aktywnie pracowały dziewczęta z klas IIIa i IIIb. Harcerki z liceum prowadziły zastępy w drużynie zuchów w szkole ćwiczeń. Praca ta jednak nie znalazła uznania w oczach komendy hufca w Mińsku-Maz, i z tego też powodu pod koniec roku nastąpiło zahamowanie tej działalności.

Pod opieką kol. M. Zambrzyckiego powołano do życia na terenie szkoły koło ZMW.

Liczba uczniów w klasach wahała się od 26 w kl. IVb do 44 w kl. I. Ogółem liceum, liczyło 238 uczniów. W ciągu roku szkolnego zorganizowano stałe, comiesięczne koncerty filharmonii, obowiązujące całą młodzież.

Grupa chłopców z kl. V brała udział w konkursie biologicznym w Puszczykowie. Młodzież tejże klasy przygotowała samodzielnie zabawę, tzw. "studniówkę".

Klasy IV odbyły 3-dniową wycieczkę na Śląsk oraz jednodniową do Warszawy na wystawę techniki i prac Marii Skłodowskiej-Curie. Oglądano też przedstawienie "Mazepy". Młodsze klasy brały udział w konkursie turystyczno-krajoznawczym. Na wycieczce do Warszawy zwiedzono Muzeum Ziemi. Najmłodsza klasa, klasa I, przygotowała ciekawy apel literacki w związku z rocznicą Rewolucji Październikowej i KPP.

Z imprez organizowanych przez samorząd szkolny najwięcej trudu kosztowało przygotowanie choinki noworocznej i związanej z tym zabawy. Znacznym utrudnieniem w pracy kulturalnej na terenie liceum okazało się zlikwidowanie w sali gimnastycznej sceny pozostałej tu z czasów okupacji niemieckiej. Scena ta została rozebrana na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego kol. kol. Steckiwów poparty przez instruktora wych. fiz. kol. Dońcowa.

Sprzeciw większości Rady Pedagogicznej w tym wypadku nic nie pomógł. Nie zbudowano też - mimo wysuwania, takich postulatów - zastępczej sceny przenośnej.

Z różnych imprez na terenie liceum należy wymienić wieczór poświęcony Warszawie oraz akademię ku czci Norwida, dyskusję o "Siłaczce" Żeromskiego i apel o powstaniu styczniowym.

Kółko pedagogiczne zorganizowało wycieczkę do zakładu głuchoniemych w Warszawie.

Budowa basenu na terenie ogrodu liceum posunęła się dość daleko naprzód, Wielu członków Rady Pedagogicznej wyrażało jednak swoje -wątpliwości co do celowości tego przekształcenia stawu.

Materiały budowlane na projektowaną budowę domu dla nauczyciela częściowo zostały zakupione i złożone na ewentualnym miejscu przyszłej budowy: cegła, wapno, pustaki itp.

Liceum siennickie utrzymywało w ciągu roku szkolnego 1958/59 ściślejszy kontakt z LP w Bartoszycach w ramach wymiany kulturalno-handlowej między powiatem Mińsk-Maz. a powiatem Bartoszyce. 15.V.1959 r. delegacja z Bartoszyc wzięła udział w uroczystości otwarcia nowo zbudowanej szkoły w Zglechowie.

12.V.1959 r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem kol. dyr. LP w Płocku, Buczyńskiego. Kol. Buczyński z ramienia kuratorium wyznaczony został na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej egzaminu dojrzałości. Na zebraniu, po szczegółowym przedstawieniu kandydatów z kl. V postanowiono dopuścić do egzaminu dojrzałości wszystkich uczniów klasy V w liczbie 32.

Egzamin pisemny odbył się dnia 18 i 19 maja. Na 32 osoby zdające maturę wyniki pozytywne otrzymały 24 osoby. Uczniowie, którzy nie zdali, zgłosili się również po przydział pracy.

Słabe wyniki egzaminu maturalnego w znacznej mierze tłumaczą się tym, że nie wzięto pod uwagę wysiłku uczniów ani ich stosunku do pracy, ani wyników praktyki pedagogicznej. Ograniczono się jedynie do oceny wyrażonej w stopniach z przedmiotów.

Na zakończenie roku szkolnego rozdano nagrody najlepszym uczniom. Nagrody te otrzymali:

 • w klasie I - Hanna Milewska. Kazimiera Zadunajska, Stanisława Całkówna,
 • w klasie II - Stanisława Grzegorczykówna, Zdzisława Zielińska, Stanisław Kaczorek i Marianna Przybyszówna,
 • w klasie IIIa - Krystyna Radziówna i Halina Podgórska,
 • w klasie IIIb - Stanisława Kozikówna,
 • w klasie IVa - Czesława Paderewska, Józef Szymański, Stefan Gadaj i Bogumiła Gerełło za pracę w samodządzie szkolnym,
 • w klasie IVb - Alina Kacprowiczówna i Hanna Jerzakówna
 • w klasie V - za najlepsze wyniki na maturze, przyznano nagrody - Jadwidze Płatkównie, Danucie Frelkównie, i Marii Szuchnikównie.

Ponadto uzyskali nagrody: Zofia Miernicka - za prac w ZHP, Krystyna Kuklanka - za pracę w samorządzie szkolym, Teresa Kurowska - za pracę w PCK, Maria Górska, Krystyna Radziówna, Emilia Galikówna, Zofia Świątkówna i Anna Zagórska otrzymały nagrody za pracę w SKO z funduszów SKO. Za pracę w bibliotece szkolnej otrzymały nagrody: Kazimiera Zadunajska - kasetkę, Elżbieta Kopania - aktówkę, Teresa Kępkowiczówna - pióro.

Za najlepszy reportaż z wycieczki w góry Świętokrzyskie nagrodzono: Krystynę Radziównę, Zofię Miernicką, Wandę Pietrzykowską i Barbarę Czajkównę.

Spora liczba nagród wymownie świadczy o dobrej, znacznie lepszej niż w poprzednich latach, pracy organizacji szkolnych. Wyróżniła się SKO, która zaczęła działalność z końcem września, i w której ogólna suma wynosiła ponad 35 tys. złotych. Aktywniej niż dotychczas działały SKS i PCK.

Dobre wyniki osiągnęła praktyka pedagogiczna, którą prowadziła kol. Wrońska. Kl. V odbyła praktykę w szkole ćwiczeń i szkole przydzielonej, tzn. Szkole Podstawowej w Siennicy. Młodzież była w stałym kontakcie z dziećmi, ponieważ jedna klasa, klasa I szkoły ćwiczeń, umieszczona została na terenie gmachu liceum, co niezmiernie ułatwiło obserwację dziecka w każdej sytuacji. Ze szkołą przydzieloną kontakt był luźniejszy.

Na terenie zakładu istniało w roku 1958/59 kółko pedagogie założone 15 września i liczące 25 osób. Członkowie kółka urządzali wycieczki do zakładów specjalnych, oglądali filmy oświatowe i organizowali dyskusje. Koło wydało gazetkę "Nasz głos".

Praca samorządu szkolnego zaznaczała się również pozytywnie na terenie szkoły. Samorząd działał w różnych dziedzinach życia szkolnego i internackiego, którymi zajmowały się poszczególne sekcje. Istniał fundusz imprezowy przeznaczony na zabawy szkolne i inne uroczystości. W IV okresie roku powstało TPPR pod opieką kol. Marii Kozik-Cieślikowej. Koło to zorganizowało apel poświęcony Leninowi i współpracy ze Związkiem Radzieckim.

Zapoczątkowano też spółdzielnię uczniowską, której GS w Siennicy przyznała 2 tys. zł. na zakup szaf.

Duże wyróżnienie spotkało bibliotekę szkolną, której powierzono utworzenie gabinetu pomocy bibliograficznych w Kuratorium. Prace związane z tym zadaniem zostały pomyślnie wykonane i pokwitowane cennymi nagrodami.

Po raz pierwszy w roku 1959 LP wysłało ekipę na konkurs recytatorki do Mińska Maz. Recytatorki licealne wróciły z eliminacji powiatowych z wyróżnieniami.

W marcu 1959 r. powołano do życia wśród nauczycieli LP koło TSS, które liczyło 9 członków.

W internacie w roku szkolnym 1958/59 mieszkały 162 osoby. Budynek poklasztorny zajmowały dziewczęta, chłopcy mieszkali w gmachu szkoły i lokalu wynajętym na terenie osady. Pracę wychowawczą pełniło 10 osób spośród grona nauczycielskiego. Internat odczuwał poważny brak pomieszczeń oraz sprzętu (naczynia, stoły, krzesła, łóżka). Projekt budowy nowego budynku internackiego nie doczekał się realizacji. W miesiącach letnich pomieszczenia internatu zajęte były przez kolonie letnie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku-Maz. Organizatorzy kolonii zgodnie z umową uiścili opłaty na rzecz zakładu.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. INFO