ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

z dnia 18.05.2020 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6, w związku z art.30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410, 492, 495, 642, 742, 780, 871, 872) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493, 530, 564, 657, 781)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:

1) Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.

2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.

3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4) Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§ 2.

Zasady organizacji zajęć z rewalidacji.

 1. Zajęcia rewalidacyjne rozpoczną się od 18 maja 2020 r.
 2. Ustalam harmonogram realizowanych na terenie szkoły, w trybie stacjonarnym, zajęć rewalidacyjnych.
 3. Szczegółowy wykaz zajęć dostępny będzie u dyrektora szkoły. Nauczyciele mogą otrzymać harmonogram zajęć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: e-dziennik, e-mail.
 4. Zajęcia dla uczniów są dobrowolne i odbywają się na podstawie zgody rodziców. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, przed ich rozpoczęciem, w możliwy sposób pozyskują informację drogą elektroniczną od rodziców lub pełnoletnich uczniów o zainteresowaniu tą formą zajęć- stosowne oświadczenie w załączniku nr 6.
 5. Rodzice i uczniowie, po wyrażeniu zgody, otrzymują informacje o terminach realizowanych zajęć.
 6. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 7. Szczegółową procedurę organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły oraz zasady bezpieczeństwa określa załącznik nr 1.

§ 3.

Konsultacje dla uczniów

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas maturalnych mają możliwość korzystania z konsultacji.
 2. Od 1 czerwca 2020 r. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów.
 3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję
  o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe.
 4. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.
 5. Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 6. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 7. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice lub pełnoletni uczniowie. Nauczyciele prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem pozyskują informację drogą elektroniczną od rodziców lub pełnoletnich uczniów o zainteresowaniu tą formą zajęć- stosowne oświadczenie w załączniku nr 6.
 8. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 9. Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji zajęć stanowi załącznik nr 2.

§ 4.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Od 1czerwca 2020 r. uczniowie korzystający z konsultacji mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.
 3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, uwzględniając potrzeby uczniów i nauczycieli.
 4. W bibliotece obowiązują odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi co najmniej 1,5 m.
 5. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki.
 6. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej.
 7. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawic dla pracowników.
 8. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w bibliotece.
 9. Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.
 10. Szczegółową procedurę organizacji biblioteki określa załącznik nr 4.

§ 6.

Instrukcje higieniczno-sanitarne

 1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:

1) mycia rąk,

2) dezynfekcji rąk,

3) nakładania i zdejmowania maseczki,

4) nakładania i zdejmowania rękawic.

 1. Instrukcje wywieszone są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności w toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.
 2. Instrukcje (plansze) stanowią załącznik nr 5.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z wyjątkiem § 3 i §5, które wchodzą w życie 25 maja 2020 r.

 Agnieszka Gańko - Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

Załączniki do zarządzenia:

 1. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych
 2. Procedura organizacji konsultacji w szkole
 3. Procedura postępowania w przypadku zakażenia u pracowników szkoły
 4. Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece
 5. Instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczki, nakładania i zdejmowania rękawic.
 6. Wzory Oświadczeń dla rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Załącznik nr 1

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych

 1. W zakresie warunków sanitarnych

1) W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2) Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania obowiązuje:

 1. a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja),
 2. b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).

3) Zasady, o których mowa w pkt 2 lit a, b, obowiązują:

 1. a) przed i po kontakcie z młodzieżą,
 2. b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 3. c) po usunięciu środków ochrony osobistej.

4) Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły (na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek), gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

5) W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy wejściu
i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.

6) Osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa.

7) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

8) Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

9) Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki dydaktyczne.

10) Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

11) Nauczyciele prowadzący zajęcia informują młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

12) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, należy regularnie wietrzyć.

13) Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

 1. a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,
 2. b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

14) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki, mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

15) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

16) Zaleca się, aby każdy pracownik na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujące przepisy prawa.

17) W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać zajęcia w szkole oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

18) Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

19) W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt. 17, należy niezwłocznie ustalić obszar,
w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie
z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnię dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

20) Dyrektor szkoły tworzy listę osób, które miały kontakt bezpośredni z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 17. Lista zawiera imiona i nazwiska osób oraz datę zajęć (kontaktu) z pracownikiem
a także numery telefonu rodziców uczniów, którzy mieli kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem.

21) W przypadku zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy się do nich stosować oraz ustalić, czy jest zasadne, aby wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 1. W zakresie organizacji szkoły:

1) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2) W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

3) Pomiar temperatury ciała u młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej jest możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W przypadku pracowników oraz uczniów pełnoletnim zgoda ma formę ustną a w przypadku uczniów niepełnoletnich przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4) Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane do dezynfekowania rąk. Przy wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby
z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

5) W przypadku złego samopoczucia młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyrektor szkoły albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

6) W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc policję, straż miejską a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się pogotowie.

7) Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń
w zakresie koronawirusa dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

 1. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące zasady:

1) Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

2) Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik.

3) Wielkość sal dostosowana jest do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

4) Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach). Czynności te wykonują pracownicy obsługi podczas przerw pomiędzy zajęciami.

5) Nauczyciele prowadzący zajęcia informują młodzież w sposób dostosowany do ich możliwości o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

6) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.

7) Sale, w których przebywają uczniowie, wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

8) W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Załącznik nr 2

Procedura organizacji konsultacji w szkole  

 1. Zajęcia będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Mają one charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależały od decyzji rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.
 2. Wychowawca po uzyskaniu zgody (załącznik nr 6) rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia ustala dogodny termin z nauczycielami na przeprowadzenie konsultacji oraz sporządza harmonogram spotkań.
 3. Wychowawca przekazuje harmonogram spotkań dyrekcji i w porozumieniu z nią ustala sale,
  w których odbywać się będą zajęcia.
 4. Sale przed i po zajęciach są dezynfekowane i wietrzone
 5. Dezynfekcja sali dotyczy każdorazowej zmiany ucznia lub grup przebywających na konsultacjach .
 6. Uczeń przychodzący na konsultacje zgłasza się do wejścia głównego szkoły i oczekuje na nauczyciela, z którym będzie miał zajęcia.
 7. Na teren szkoły uczeń wchodzi z nauczycielem. Od tego momentu nauczyciel ma bezpośrednią opiekę nad uczniem do momentu opuszczenia budynku szkolnego.
 8. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do wyjścia z budynku szkoły.
 9. Dopuszcza się maksymalnie cztery godziny lekcyjne konsultacji w ciągu jednego dnia.
 10. W przypadku więcej niż jedna godzina konsultacyjna nauczyciel przekazuje ucznia nauczycielowi, z który będzie odbywał następną konsultacje.
 11. W przypadku dłuższego oczekiwania na konsultacje (pierwsza godzina konsultacji następnie okienko i konsultacja) nauczyciel sprowadza ucznia do wyjścia ze szkoły. Uczeń oczekuje w takim przypadku na zewnątrz budynku na kolejną konsultacje.
 12. W ciągu jednego dnia uczniowi przysługuje jedna godzina lekcyjna z danego przedmiotu.
 13. W trakcie konsultacji w sali może przebywać maksymalnie 4 uczniów i nauczyciel.
 14. Podczas konsultacji należy zachować 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w Sali.
 15. Uczeń wyposażony musi być we własną maskę i rękawiczki ochronne.
 16. Nauczyciel w trakcie konsultacji wyposażony jest w maskę/przyłbicę i rękawiczki ochronne.
 17. Uczeń korzysta wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników.
 18. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 19. Przy wchodzeniu i wychodzeniu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.
 20. Uczeń w trakcie konsultacji korzysta z pomieszczeń sanitarnych tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela. Wchodzenie do sanitariatów odbywa się pojedynczo.
 21. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobligowany jest również do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Dodatkowe wytyczne dla uczniów

 1. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 2. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 3. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 5. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Załącznik nr 3

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy szkoły zostają poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2) Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3) Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4) Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

5) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów.

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

7) Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

9) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

 

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

Dane osoby podejrzanej o zakażenie: ……………………………………………

Data zdarzenia:……………………………………

Lp.

Imię i nazwisko osoby przebywającej w sąsiedztwie osoby podejrzanej o zakażenie

Status (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rodzic)

Sposób kontaktu (telefon, adres poczty elektronicznej, inny

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

10) Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.

11) W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury należy stosować się do niej.

 1. W sekretariacie szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się wykaz numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 2. Wszystkim pracownikom zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. Zawsze, w przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Załącznik nr 4

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 2. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.
 3. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.
 4. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować.
 5. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
 6. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 7. Podczas pracy, często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 8. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 9. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 11. Pracownicy obsługi regularnie (kilka razy w ciągu dnia) będą czyścić powierzchnie wspólne,
  z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 12. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 13. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
 14. W czasie trwającego stanu epidemii biblioteka będzie otwarta dla czytelników od poniedziałku 1 czerwca 2020r. w niżej wymienionych godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek - 9:00 – 13:00

 1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki.
 4. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 5. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 6. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy bibliotekarzami i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni w wyznaczone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

Załącznik nr 5

INSTRUKCJA MYCIA RĄK (kliknij aby powiększyć)

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK (kliknij aby powiększyć)

INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI (kliknij aby powiększyć)

INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWICZEK (kliknij aby powiększyć)

 


Załącznik nr 6

 

…………………………………….                                                                                                                                                            Siennica, ……………. 2020 r.

(imię i nazwisko rodziców)

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (imię  i nazwisko)………….............................................., ucznia/uczennicy klasy …….. w zajęciach (wpisać, jakich: zajęciach rewalidacyjnych, konsultacjach). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z harmonogramem zajęć oraz z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami i zobowiązuję się do ich respektowania.

 

 

………………………………………

(podpis rodzica)

 


 

…………………………………….                                                                                                                                                                              Siennica, ……………. 2020 r.

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia) 

 

klasa: ...............

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, że wyrażam wolę udziału w zajęciach (wpisać, jakich: zajęciach rewalidacyjnych, konsultacjach). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z harmonogramem zajęć oraz z obowiązującymi na terenie szkoły procedurami i zobowiązuję się do ich respektowania.

 

 

……….………………………………………

(podpis pełnoletniego ucznia, słuchacza)