Zarządzenie Dyrektora Nr 8/2020

Zarządzenie Nr 8/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

z dnia 25.03.2020r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich
w Siennicy z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

§ 3

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
 2. a) zajęcia zostały udokumentowane poprzez uzupełnianie dziennika elektronicznego,
 3. b) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
 4. c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
 5. d) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,
 6. e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
 7. g) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,
 8. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
 9. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

§ 5

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

                                                                                                Agnieszka Gańko