Z kroniki LP. Rok szkolny 1968/69

Ostatni rok istnienia Liceum Pedagogicznego w Siennicy rozpoczął się 2.IX.

Oblicze szkoły zmieniło się znacznie.

Uczniowie Liceum Pedagogicznego od początku stanowili w bieżącym roku szkolnym zdecydowaną mniejszość. Liceum liczyło bowiem 70 dziewcząt i 7 chłopców. natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczyła 186 osób, w tym 13 dziewcząt, zaś Szkoła Przysposobienia Rolniczego 75 dziewcząt.

Zmienił się skład rady pedagogicznej. Dyrektorem pozostał Władysław Urbanowicz, kierownikiem internatu – kol. Wojdalski i kierownikiem warsztatów Andrzej Kościug.

Do przedmiotów pedagogicznych przybyła nowa siła - mgr Elżbieta Waszkiewicz. kol. Wł. Bieda przestał pracować. Język polski, wobec rezygnacji z pracy w Siennicy kol. Elżbiety Sawicowej, spadł na kol. St. Gnoińskiego, jedynie w Ia SPR podjął się uczyć kol. Sylwestrowicz. Na miejsce kol. Wandy Mirowskiej przybyła kol. Winimko dojeżdżająca z Mińska i zajęła się wychowaniem fizycznym dziewcząt w całej szkole.

Do ZSZ zamiast kol. Witkowskiego przybył kol. Rawski.

Wychowawstwa klas objęli:

Ia ZSZ – kol. Rawski

IIa ZSZ – kol. Kościug

Ia ZSZ – kol. Wojdalski

Ib SPR – kol. Grodek

Ia SPR – kol. Grażyna Mormon

II SPR – kol. Halina Marek

IIb ZSZ – kol. Anusiewicz, a później kol. Luba

Va LP – kol. St. Marek

Vb LP – kol. St. Gnoiński

Kol. Kazimierz Żmijewski prócz przedmiotów zawodowych z ZSZ objął też wychowawstwo internatu.

Opiekę nad organizacjami szkolnymi roztaczali:

Samorząd szkolny – kol. A. Kościug

Związek Młodzieży Wiejskiej – kol. Luba

Związek Harcerstwa Polskiego – kol. Rawski

Opiekę na biblioteką, podobnie jak w ubiegłych latach sprawował kol. Stanisław Gnoiński.

W ciągu września oprócz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbył się apel poświęcony pamiętnemu wrześniowi 1939 r.

14.X urządzono uroczystą akademię poświęconą 25 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.

przez dwa tygodnie października młodzież całej szkoły pomagała w wykopkach w PGR w Seroczynie.

1, 2 i 3 listopada były wolne od zajęć szkolnych ze względu na Święto Zmarłych, konferencję ogniska ZNP i niedzielę przypadającą 3.XI.

Uroczysta akademia ku czci 51 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej i 50 rocznica odzyskania niepodległości odbyła się 11.XI. w dzień otwarcia V-go Zjazdu PZPR. Akademia ta połączona została z czynem zjazdowym, który wykonała młodzież całej szkoły na terenie Siennicy. Z powodu przykrej pogody czyn zjazdowy nie wypadł tak, jak się spodziewano.

15.XI. zakończono pierwszy okres nauczania, szczególnie słabo wypadła SPR, natomiast ZSZ wypadła lepiej niż w ubiegłych latach.

16.XI rozpoczęto Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Odbyły się eliminacje w klasach, po południu zaś urządzono spotkanie z sekretarzem KP PZPR tow. Nowickim.

W dniach 22 – 23.XI. odbyły się uroczystości związane z Dniem Nauczyciela. 21.XI Komitet Rodzicielski przygotował poczęstunek dla wszystkich nauczycieli. W imprezie tej wzięli udział przedstawiciele POM-u w Mińsku-Maz.

22.XI. był dniem wolnym od zajęć.

W Mińsku-Maz. odbyła się uroczysta akademia z częścią artystyczną, przygotowaną przez Teatr Ziemi Mazowieckiej.

23.XI. samorząd szkolny przygotował uroczysty apel, podczas którego nauczycielom wręczono kwiaty.

18.XII. obie klasy piąte licealne wyjechały do teatru na sztukę Bałuckiego „Ciężkie czasy”. Przejazd sfinansowany był przez szkołę, uczniowie płacili za bilety.

Następnego dnia, tzn. 19.XII odbyła się uroczystość choinkowa, ostatnia choinka Liceum Pedagogicznego w Siennicy. Splendoru tej imprezie dodała wizyta studentów – Wietnamczyków – robiących doktoraty na Politechnice Warszawskiej. W części artystycznej wystąpiła młodzież ze wszystkich szkół, a występy miały charakter szopkowy i cieszyły się ogólnym uznaniem; przygotował je kol. Stanisław Gnoiński. Goście z Wietnamu i studenci polscy otrzymali upominki – maskotki. Po przedstawieniu rozpoczęła się zabawa taneczna, która z przerwą na kolację trwała do godz. 2200.

Ferie świąteczne rozpoczęły się 21.XII., a skończyły 5.I.69 r. Podczas ferii w gmachu szkoły odbywał się 3-dniowy kurs szkoleniowy dla przewodniczących ZMW oraz tradycyjna zabawa sylwestrowa zorganizowana przez Komitet Rodzicielski. Wykorzystano przy tym dekorację Sali gimnastycznej wykonaną na choinkę przez kol. Mormonową i kol. Żmijewskiego.

W nocy z dnia 12 na 13 stycznia zmarł długoletni nauczyciel Liceum Mieczysław Zambrzycki. Na pogrzeb, który się odbył w Siennicy 16 stycznia, poszły obie klasy licealne, delegacje z ZSZ i duża grupa nauczycieli. Żałobne ceremonie na cmentarzu zostały poprzedzone w liceum uroczystym apelem, na którym przemówienie ku czci zmarłego wygłosił kol. Drabarek, a uczeń kl. V-tej recytował okolicznościowy wiersz napisany przez uczennicę kl. V-tej b E. Kintzel.

17 stycznia odbył się tradycyjny apel w 24 rocznicę wyzwolenia Warszawy.

Lekcje wychowania muzycznego i gry na instrumencie objął kol. Stankiewicz dojeżdżający z Warszawy.

Dnia 8.II. po konferencji rejonowej na temat wychowania patriotycznego młodzieży odbyła się ostatnia zabawa klas piątych tzw. „studniówka”, na którą zaproszeni byli chłopcy spoza szkoły. Do tańca przygrywał zespół „Antrakty”. Zabawa upłynęła w tak miłej atmosferze, że kol. Dyrektor zgodził się na przedłużenie jej do 2430.

Wskutek powikłań chorobowych, które wystąpiły u kol. Waszkiewicz przed półroczem, zaszła konieczność powołania na czas jej urlopu nauczyciela przedmiotów pedagogicznych. Stanowisko to objął kol. Bieda – od 10 lutego.

W okresie od 3.III. do 22.III młodzież klas piątych wyjechała na praktykę terenową w powiatach: mińskim, garwolińskim, ryckim i siedleckim.

Po ataku serca, któremu uległ kol. Urbanowicz na okres miesiąca szkoła pozbawiona była dyrektora. Okres ten trwał aż do 28.IV. z powodu przedłużającej się kuracji.

Dnia 29.IV.1969 r. nie odbyła się projektowana akademia 1-majowa z powodu pożaru siennickiej Starej Wsi. W ciągu dwu godzin spłonęło 31 budynków gospodarskich. Młodzież Liceum dzielnie pomagała przy ratowaniu ludzkiego dobytku. Akademię zastąpiono apelem w dniu 3.V., a pochodu 1-majowego, zgodnie z zarządzeniem władz, nie było.

2.V. odbyło się tradycyjne pożegnanie klas piątych kończących normalne zajęcia szkolne, a rozpoczynających tzw. konsultacje z przedmiotów maturalnych.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego wyznaczyło kuratorium na 16.V., z matematyki na 17.V. Tegoż dnia (2.V.) zebrała się rada pedagogiczna i pomimo licznych zastrzeżeń dopuściła do egzaminu dojrzałości wszystkich uczniów obu klas (76 osób).

Dodatkowych kłopotów nastręczyła choroba kol. Winimko, która od 27.III. otrzymała urlop zdrowotny i wychowanie fizyczne dziewcząt pozostało zawieszone do matury.

Egzamin maturalny rozpoczął się 16.V.

Młodzież z języka polskiego pisała na tematy:

  1. „Patriotyczna postawa polskiego chłopa w „Weseli” Wyspiańskiego i „Chłopach” Reymonta.

  2. Problematyka społeczna i narodowa w literaturze polskiej okresu Odrodzenia i Oświecenia.

  3. Walka o nowy kształt życia w literaturze okresu II wojny światowej i 25-lecia Polski Ludowej.

Następnego dnia abiturienci przystąpili do egzaminu z matematyki. Egzamin ustny rozpoczął się 21.V. od egzaminu z pedagogiki. Następnie szła historia, język polski i matematyka.

W wyniku egzaminów świadectwa dojrzałości otrzymało 70 abiturientów (wraz ze zdającymi powtórnie). 5 osób matury nie zdało. Podczas egzaminu ustnego liceum odwiedził starszy wizytator kol. Pomykała.

Rok szkolny zakończył się bardzo uroczyście dnia 21.VI. Imprezę zaszczycił swą obecnością marszałek Sejmu Czesław Wycech, który osobiście wręczał ostatnie świadectwa maturalne Liceum Pedagogicznego oraz pierwsze świadectwa ukończenia 3-letniej ZSZ.

Marszałek Wycech, jak również towarzyszący mu przedstawiciele resortu szkolnego, władz powiatowych i wojewódzkich wygłosili okolicznościowe przemówienia. Młodzież wystąpiła z kwiatami i w krótkich słowach żegnała mury szkolne, a dostojnego gościa prosiła o dalsze roztaczanie opieki nad uczelnią w Siennicy.

Pobyt marszałka Wycecha w gmachu szkolnym zakończył się wczesnym popołudniem. Po wyjeździe dostojnego gościa wraz z towarzyszącą mu świtą, gorączkowo zmieniano dekorację przygotowującą salę do IV Zjazdu sienniczków.

Zjazd zapowiedziany w prasie i radiu odbył się w dniach 21 – 22.VI. Zaznaczyć trzeba, że pierwszego dnia nie przewidziano żadnych poważniejszych obrad licząc się z tym, że dopiero od południa pomieszczenia w budynku szkolnym mogą być oddane do dyspozycji absolwentów seminarium i liceum.

Niespodzianie już tego pierwszego dnia przybyła delegacja z PWRN przywożąc wysokie odznaczenie dla kończącej się szkoły, a mianowicie Złoty Krzyż za zasługi dla województwa.

W zasadzie wieczór upłynął pod znakiem zabawy, a grupa młodych absolwentów odegrała fragment „Wesela siennickiego”.

Tegoroczni absolwenci obdarowani zostali książką pt. „W służbie wsi i kraju” oraz broszurą „Sienniczanie”.

Następnego zaś dnia tj. 23.VI. odbył się pierwszy w dziejach Siennicy egzamin do nowopowstającego tu Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla absolwentów trzyletnich Zasadniczych Szkół Zawodowych.