Z kroniki LP. Rok szkolny 1967/68

W gmachu szkoły były dwie klasy piąte i dwie czwarte licealne, dwie ZSZ, trzy ZSPR.

Wychowawcy klas:

Va - Bolesław Sawic, Vb - Franciszka Domino, IVa - Stanisław Marek, IVb Stanisław Gnoiński, IIa ZSZ - Władysław Mormon, IIb - Stanisław Drabarek, Ia - Zdzisław Luba, Ib - Jerzy Anusiewicz, IIa ZSPR – Anna Grodek, IIb ZSPR - Elżbieta Sawic i jednej klasy I ZSPR - Halina Marek.

Nowe siły: kol. kol inż. Witkowski, Luba, Haim, Anusiewicz.

Rok szkolny rozpoczął się 4 września.

Kierownictwo internatu objął Zbigniew Wojdalski. W internacie na dole mieszkało 36 chłopców, natomiast na górze 86 dziewcząt.

30.IX. odbył się. apel poświęcony Warszawie.

12.X. - apel i capstrzyk poświęcony żołnierzom oraz 14.X. - wieczór pieśni żołnierskiej.

We wrześniu zaczął działać klub racjonalistów, pierwsze zebranie odbyło się 29.IX.

3.X. - nieoficjalnie odwiedził szkołę wicekurator Ratajski w celu zapoznania się z warunkami rozwoju siennickiej uczelni jako ośrodka szkolenia zawodowego.

20.X. – 21.X. - matura poprawkowa. Zgłosiło się 5 osób. Wszyscy otrzymali świadectwa dojrzałości.

28.X. - odbyła się uroczystość zorganizowana przez LOP i SKKT z udziałem delegacji z kuratorium, województwa, powiatu i nadleśnictwa z mgr Jagiełło na czele. Liceum, oraz kol. Stanisław Drabarek otrzymali dyplomy uznania za aktywny udział w pracy LOP. Młodzież posadziła szereg drzew i krzewów wzdłuż Domu Nauczyciela.

Tradycyjnym zwyczajem obchodzono Święto Zmarłych. Młodzież zrzeszona w kręgu instruktorskim ZHP czuwała nad grobami żołnierskimi oraz grobami zasłużonych nauczycieli. Groby zostały oczyszczone, palono lampki i świeczki między innymi na grobie Antoniego Królikowskiego w grodzie szkolnym.

Dnia 6.XI. - odbyła się uroczysta akademia poświęcona 50-leciu Wielkiej Rewolucji Październikowej. W programie części artystycznej była inscenizacja fragmentów poematu Majakowskiego „Dobrze” i występy chóru oraz orkiestry. Po akademii dyrekcja pozwoliła młodzieży potańczyć. Grupa, młodzieży brała udział w akademii powiatowej ku czci Rewolucji Październikowej, która odbyła się w mińskim Państwowym Ośrodku Maszynowym.

Od 7.XI. do 10.XI. wizytowali LP i ZSZ wizytatorzy: Pomykała i Gromny. Wizytacja wypadła pomyślnie dla LP, a mniej dla ZSZ, gdyż wizytatorzy skrytykowali pracę w Warsztatach. Los placówki, oświatowej w Siennicy jest w dalszym ciągu bardzo niepewny, a o technikum rolniczym raczej się nie mówi.

17.XI. był uroczysty apel przygotowany przez młodzież dla nauczycieli z okazji Święta Nauczyciela.

16.XI. i 17.XI. - okresowe zebranie rady pedagogicznej.

20.XI. - konferencja rejonowa ogniska ZNP.

21.XI. - odwiedziła szkołę w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Ziemi Mińskiej pisarka Danuta Bieńkowska. Prelekcja przeszła przyjemnie, gdyż pisarka nawiązała żywy kontakt z młodzieżą. Spotkanie prowadził prezes towarzystwa kol. Sylwestrowicz. Oprócz pisarki były przedstawicielki biblioteki powiatowej i wojewódzkiej.

11.XII. w Mińsku Maz. odbył się wykład prof. Stefana Kuczyńskiego z Łodzi o „Trylogii” H. Sienkiewicza. Na odczyt ten pojechała delegacja młodzieży z 1iceum.

17.XII z funduszów uzyskanych dzięki corocznym koloniom dla dzieci pracowników Zakładów Metalowych im. Nowotki urządzono wycieczkę dla młodzieży licealnej do Warszawy. W programie znalazło się Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego oraz obejrzenie w Sali Kongresowej spektaklu Państwowego Zespołu Wojska Polskiego pt. „Piękna nasza Polska cała”.

Choinkę szkolną przygotowała młodzież całej szkoły, jednakże główny ciężar pracy spadł na młodzież licealną, która wystawiła przygotowaną przez przez kol. Gnoińskiego: „Choinkę zwierząt” .Było także „Teleecho”, piosenki satyryczne oraz odczytano odpowiednie fragmenty z „Chłopów” Reymonta. Wystąpiły też chóry klasowe i orkiestra. Uczennice ZSPR popisywały się deklamacjami, a także urządziły tradycyjnego „Mikołaja”. Chłopcy ze szkoły zawodowej pomagali przy dekoracji sali, którą zaprojektowała kol .Grażyna Mormon. Dekoracja była efektowna, posłużyła jeszcze na zabawę sylwestrową zorganizowaną przez Komitet Rodzicielski.

Ferie zimowe trwały od 22.XII. do 4.I. włącznie.

6.I. klasa IVb z wychowawcą kol. Gnoińskim wyjechała do Teatru Klasycznego na widowisko pt. „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, zmontowane z pieśni wojskowych i partyzanckich okresu II wojny światowej. Wyjazd był nagrodą dla klasy za osiągnięcie najlepszych wyników w szkole w I okresie. Reszta uczniów wraz z nauczycielami odbyła wycieczkę do Warszawy na sztukę pt. „Igraszki trafu i miłości”.

17.I. w 23 rocznicę wyzwolenia Warszawy koło ZMW wystąpiło z uroczystym apelem, a koło biblioteczne urządziło wystawę książki o Warszawie.

1.II. - odbyło, się zabranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, które wykazało, że młodzież naszej szkoły osiąga wyniki, poniżej średnich, a zatrważający jest stan w szkole zawodowej, zwłaszcza w Ib.

17.II. - ognisko ZNP zorganizowało konferencję rejonową, w związku z czym młodzież miała dzień wolny od zajęć. Tematem konferencji była „Integralność i różnorodność wychowania”. Tego samego dnia odbyła się tradycyjna studniówka, na którą zaproszono słuchaczy Studium Nauczycielskiego z Siedlec. Grała studencka orkiestra Studium Nauczycielskiego w Grodzisku Mazowieckim. Zabawa wraz z wieczerzą trwała do 22,30.

23.II. na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej odbyły się ogólnoszkolne wybory do samorządu szkolnego. Po raz pierwszy w skład nowego samorządu weszli w jednakowej liczbie członkowie liceum i szkoły zawodowej, (z każdej szkoły po 10 osób).

Dnia 26.II. zaproszony przez dyrekcję liceum doktor Julian Grzeszak z Mińska Maz. wygłosił odczyt na temat szkodliwości palenia tytoniu.

27.II. w zorganizowanej przez ZMW Olimpiadzie Wiadomości o Polsce i Świecie współczesnym doszło do rozgrywek finałowych, w których wzięło udział 10 zawodników z Liceum i ZSZ. Wygrał uczeń ZSZ Zdzisław Łyszkowicz.

Praktyka terenowa uczniów piątych klas rozpoczęła się 4.II. Praktykanci rozjechali się do szkół w powiecie mińskim w grupach 2 - 4 osobowych.

4.III. - samorząd zorganizował apel ku czci patronów szkoły, na który złożyło się odczytanie fragmentów książki „W służbie wsi i kraju” oraz odśpiewanie hymnu sienniczków.

Uroczysty apel odbył się też 8.III. w Międzynarodowym Dniu Kobiet. Prócz tradycyjnego kwiatka wszystkie panie zaproszone zostały ma sztukę pt. „Moralność pani Dulskiej” przygotowaną przez. kółko dramatyczne pod kierownictwem kol. Stanisława Gnoińskiego. Sztuka wystawiona była 9.III i zyskała sobie niezwykle pochlebne opinie.

Normalny tok zajęć przerwany został 13.III. w skutek stwierdzonego włamania do sklepiku szkolnego. Zginęło ze sklepiku 870 złotych. Sprawców nie schwytano.

20.III. - odegrano powtórnie „Moralność pani Dulskiej” na życzenie członków Gminnej Spółdzielni w Siennicy, którzy tego dnia w sali liceum zebrali się na dorocznym zjeździe WSP.

Ferie wiosenne przypadły tego roku od 11.IV. do 18.IV.

Dnia 22.IV. na apelu ogólnoszkolnym wystąpili dwaj oficerowie Wojska Polskiego. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowanej uroczystości z okazji 25 rocznicy Wojska Polskiego. Tego samego dnia odbył się koncert żywego słowa Czesława Meissnera, aktora Teatru Narodowego. Koncert był pod hasłem „Dialog patrioty z oportunistą”.

24.IV. interesujący koncert pt. „Poezja i muzyka” dała Filharmonia Narodowa.

Akademia pierwszomajowa przeznaczona dla szkół siennickich zorganizowała była 30.IV, a 1.V. odbył się tradycyjny pochód z dziedzińca szkoły podstawowej na plac licealny, gdzie wysłuchano przemówienia z centralnych obchodów w Warszawie oraz przemówienia przewodniczącego Frontu Jedności Narodu, kierownika szkoły podstawowej tow. Giela.

2.V. zwołano zebranie rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do matury klas piątych. Dopuszczono 66 osób – wszystkich uczniów obu klas z wyjątkiem jednej uczennicy z klasy Va.

3.V - rozpoczęły się Dni Oświaty Książki i Prasy. Liceum urządziło wystawę książek z dziedziny historii współczesnej.

4.V. - nauczyciele liceum wyjechali do Mińska Maz. na konferencję rejonową o charakterze ideologicznym; chodziło o ustosunkowanie się do wypadków marcowych. Na konferencji obecni byli wszyscy nauczyciele szkół średnich z powiatu mińskiego, a dyskusję zagaił towarzysz Nowicki sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Mińsku-Maz.

12.V. odbyło się pożegnalne zebranie klubu racjonalistów.

Egzaminy maturalne z języka polskiego rozpoczęły się w poniedziałek 20.V., a z matematyki 21.V. Poważną atmosferę egzaminu zakłóciły wypadki internackie, a mianowicie wykryta z soboty na niedzielę w nocy wizyta niektórych chłopców z klasy Va u koleżanek w sypialniach na górze. Uchwałą rady pedagogicznej osoby przyłapane in flagranti zostały pozbawione stypendiów i usunięte z internatu.

W dniach, od 2.VI.do 8.VI i od 5.VI. do 11.VI obie klasy IV wyjeżdżały na wycieczkę trasą Kraków - Zakopane - Wieliczka. Ze względu na wyjątkową pogodę wycieczki należały do bardzo udanych.

W tym czasie trwały już egzaminy ustne z języka polskiego. 28.V. - 29.V z matematyki. 30.V., 31.V., i 1.VI. z pedagogiki, 3.VI., 4.VI. i 5.VI z historii. Ogółem przy egzaminach maturalnych odpadło 16 osób, w tym dwie absolwentki roku ubiegłego.

1.VI. nie było zajęć lekcyjnych ponieważ dzień ten został poświęcony rozgrywkom sportowym.

22.VI. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. w tymże tygodniu uczniowie klas czwartych wyjechali na obóz wychowania fizycznego do Mławy (chłopcy) i do Ostrołęki. W gmachu internatu rezydowały w wakacje kolonie letnie z Warszawy (dwa turnusy), po których pobycie gmach mocno ucierpiał – zwłaszcza wnętrza niektórych klas.