Z kroniki L.P. 1965/66

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie w dn. 1 września stanęli do swych warsztatów pracy w siennickim liceum uczniowie i nauczyciele. Szkoła w Siennicy od dn. 1 września 1965 r. pracowała pod nowym kierownictwem. Były dyrektor szkoły, kol. Maria Strupiechowska, zrezygnowała z pracy w siennickim LP. Na stanowisko dyrektora powołany został nauczyciel matematyki, kol. Władysław Urbanowicz.

Rok 1965/66 w historii naszej szkoły był rokiem wyjątkowym, szczególnym, bogatym w wielkie emocje i jednocześnie nie pozbawionym niepowodzeń i kłopotów. Wiele trudności w pracy szkolnej przysparzała kadrze pedagogicznej klasa Vc - przybyła do LP w Siennicy z LP w Różanie. Poziom wiedzy klasy z Różana był bardzo niski w porównaniu z poziomem uczniów szkoły siennickiej. W trakcie pracy z nowoprzybyłymi nauczyciele stwierdzili, iż są oni stosunkowo mało zdolni i mają poważne luki w materiale z lat ubiegłych. Nic więc dziwnego, że w ciągu roku klasa Vc zaliczała się do najsłabszych w szkole, a praca z nią była naprawdę trudna.

W roku szkolnym 1965/66 w liceum kontynuowało naukę 379 uczniów. Nie było w tym roku przyjęć do kl. I, jako że szkoła ma ulec stopniowej likwidacji.

We wrześniu 1965 r. do pracy pedagogicznej przystąpili nauczyciele w następującym składzie:

kol. Władysław Urbanowicz - dyrektor, uczył matematyki w klasach V,

kol. Helena Drabarek - wykładała, historię i WOP w klasachVa i b, a także kierowała pracą samorządu szkolnego.

W klasach młodszych i w Vc historię i WOP prowadził kol. Zygmunt Czaplejewicz.

kol. Stanisław Drabarek - prowadził biologię i higienę we wszystkich klasach, geografię w kl. IIIb, astronomię w kl. Va, której był wychowawcą.

kol. Stanisław Gnoiński wykładał język polski w kl. IIa, IIb, IVa i Va, prowadził bibliotekę szkolną, kierował pracą kółek: bibliotekarskiego i recytatorskiego oraz był wychowawcą kl. IIb.

kol. Józef Sylwestrowicz - uczył wychowania plastycznego w starszych klasach.

kol. Elżbieta Sawic - prowadziła język polski w kl. IIIa, IIIb, IVb, IVc i Vc, gdzie miała wychowawstwo.

kol. Maria Urbanowicz wykładała język rosyjski we wszystkich klasach, kierowała pracą SK TPPR i miała wychowawstwo kl. IVc.

kol. Stanisław Marek - objął fizykę i chemię, był opiekunem kółka fizycznego, od półrocza również i spółdzielni uczniowskiej oraz wychowawcą kl. IIa,

kol. kol. Władysław Bieda, Alicja Leszczyńska, Jadwiga Chlebowska i Kazimierz Subda prowadzili przedmioty pedagogiczne, a kol. Bieda był również wychowawcą kl. Vb.

kol. Bolesław Sawic - uczył śpiewu i muzyki, kierował pracą chóru, zespołu i organizacji harcerskiej.

kol. Halina Podleś - wykładała matematykę w klasach młodszych, astronomię w kl. Vb i Vc, od listopada 1965 r. była wychowawczynią kl. IVb.

kol. Krystyna Kozłowska - prowadziła W-F w klasach młodszych, była wychowawczynią kl. IIIb, kierowała pracą kółka tanecznego i była zatrudniona jako wychowawczyni w internacie.

kol. Wanda Mirowska - prowadziła W-F w starszych klasach i SKS.

kol. Hieronim Wojdalski - miał wychowawstwo kl. IVa, prowadził W-F z chłopcami i P-W w starszych klasach.

kol. Maria Wilczewska - uczyła zajęć praktycznych.

kol. Mieczysław Zambrzycki objął śpiew i muzykę w tych klasach, w których nie uczył kol. Sawic.

kol. Kazimierz Żmijewski - prowadził prace ręczne.

Do grudnia w Va, a do lutego w Vb propedeutykę filozofii wykładał kol. Zygmunt Czaplejewicz. Później w klasach tych propedeutykę filozofii objął kol. Stanisław Gnoiński. Kol. Zygmunt Czaplejewicz uczył tego przedmiotu do końca tylko w kl. Vc. 

Zgodnie tradycją ubiegłych lat pracowały na terenie szkoły następujące organizacje i kółka zainteresowań:

 1. Samorząd szkolny
 2. SK ZMW
 3. ZHP
 4. SK PPR
 5. SKS
 6. SKO
 7. kółko dramatyczne
 8. kółko światopoglądowe
 9. kółko historyczne
 10. kółko plastyczne
 11. kółko fizyczne i fotograficzne
 12. Chór i zespół instrumentalny.

Żywszą niż w ubiegłych, latach działalność przejawiało szkolne koło ZMW, którego opiekunem był kol. K. Subda. Koło liczyło 103 członków. Najwyższą jego władzą było walne zabranie członków, a następnie zarząd koła. Przewodniczącym ZMW był uczeń kl. IVa, Stanisław Broda. Cała organizacja podzielona była na trzy koła.

I - koło kl. Vb,

II - koło kl. IVb, i IVc,

III - koło kl. Va, IVa, IIIa, IIIb.

Plan, a raczej szkielet planu pracy organizacji przedstawiał się jak następuje:

 1. zaopatrzyć członków w znaczki i legitymacje ZMW,
 2. utworzyć kółka i sekcje,
 3. a) kółka światopoglądowe, miłośników historii Polski, wiedzy społecznej,
 4. b) sekcje - kulturalna, artystyczno-estradowa i sportowa.
 5. zająć się organizacją czasu wolnego w szkole,
 6. zorganizować spotkania z przedstawicielami partii,
 7. wykonać jakiś czyn społeczny,
 8. dać wkład w przygotowanie okolicznościowych imprez,
 9. współpracować z innymi organizacjami.

Podsumowanie zrobione na koniec roku wykazało, że plan został w pełni zrealizowany. SK ZMW uruchomiło świetlicę, organizowało towarzyskie wieczorki taneczne. Wspólnie z  KMW urządziło konkurs pt. "Wiadomości o pierwszym pułku myśliwskim". Z inicjatywy członków ZMW zorganizowano spotkanie z żołnierzami - uczestnikami walk wyzwoleńczych na szlaku od Lenino do Berlina. Na olimpiadzie wiedzy społecznej w Mińsku reprezentacja szkoły siennickiej zajęła 6 miejsce. Kilkuosobowa delegacja naszego koła ZMW została zaproszona przez ZW ZMW na spotkanie z Duńczykami. Pewnego rodzaju nagrodą dla koła z Siennicy za aktywną pracę były miejsca na zimowisku ZMW, z których skorzystały 4 osoby. ZW ZMW powiadomił koło w Siennicy, iż 5 jego członków będzie mogło uczestniczyć w obozach ZMW organizowanych w czasie wakacji.

Koło ZMW ściśle współpracowało z KMW w Siennicy, z samorządem  szkolnym. Współpraca koła z harcerstwem w bieżącym roku szkolnym nie była tak owocna jak w latach ubiegłych.

Szczep im. Zawiszy Czarnego we wrześniu 1965 r. liczył 34 członków. Opiekunem szczepu był kol. B. Sawic. Szczep był podzielony na 3 plutony i krąg instruktorski. W lutym liczba członków wzrosła do 114 osób. Funkcje szczepowej pełniła ucz. IVc - Maria Tuwalska.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez szczep należą:

 1. Rozpoczęcie roku harcerskiego. Bieg patrolowy. Zabawa.
 2. Przyrzeczenie harcerskie i zobowiązanie instruktorskie,
 3. Redagowanie gazetek na dolnym holu,
 4. Zwiady historyczne przeprowadzone w okolicy.
 5. Wzięcie udziału w pochodzie 1-Majowym.
 6. Udział w pracach społecznych podejmowanych przez szkołę,
 7. Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich.
 8. Opieka nad drużyną zuchową i harcerską miejscowej szkoły

Żywą działalność w 1965/66 przejawiała Spółdzielnia Uczniowska, której opiekunem był kol. dyr. Władysław w Urbanowicz - a od półrocza kol. Stanisław Marek. Przewodniczącą Spółdzielni była ucz. kl. Vb - Krystyna Barej, a od półrocza ucz. kl. IVa - Janina Nicewicz. Spółdzielnia liczyła ponad 200 członków. Prowadziła dwa sklepiki: spożywczy i papierniczy, zakład fryzjerski, zbiórkę makulatury.

Z wyprowadzonej nadwyżki część została przeznaczona na budowę szkół, część na dalszą rozbudowę Spółdzielni, a pozostałość na nagrody dla najaktywniejszych członków. Z tych funduszów została zorganizowana bardzo ciekawa jednodniowa wycieczka do Warszawy. Młodzież zwiedziła najciekawsze obiekty stolicy, wystawy, muzea, oraz obejrzała film - "Pamiętnik Anny Frank". Duże dochody dawały Spółdzielni okolicznościowe bufety. Tak np. w czasie zabawy kl. V tzw. "studniówki" dn. 12.II. - Spółdzielnia uczniowska urządziła w jednej z sal małą kawiarnię.

Tak jak w latach ubiegłych i w bieżącym roku bardzo aktywnie pracowało kółko recytatorskie i bibliotekarskie. Pracą obu kółek kierował kol. Stanisław Gnoiński. Kółka zajmowały się przygotowaniem różnych imprez okolicznościowych wieczorów i apeli. Z nich warto wymienić:

 1. Wieczór poezji poświęcony Warszawie dn. 25.IX.
 2. Pomoc przy zorganizowaniu akademii październikowej, która odbyła się 6 listopada.
 3. 19 listopada - akademię z okazji Dnia Nauczyciela.
 4. Apel ku czci 200 lat sceny narodowej - 27 listopada.
 5. Zorganizowanie koncertu żywego słowa Ob. Tadeusza Meysnera – 10.XII.
 6. Współudział w zorganizowaniu choinki szkolnej dn. 21 grudnia.
 7. Wieczór poezji Tetmajera połączony ze zbiórką na dom ludowy w Ludźmierzu - 13 stycznia.
 8. 17 stycznia - apel w 21 rocznicę wyzwolenia Warszawy.
 9. 8 marca - Święto Kobiet oraz „Sobótka” - wieczór poezji Kochanowskiego.

23 lutego odbyły, się eliminacje powiatowe XII konkursu recytatorskiego, w którego wyniku 2 osoby z LP w Siennicy zakwalifikowały się do pierwszej piątki i przystąpiły do eliminacji wojewódzkich.

Bardzo dużo pracy miało kółko bibliotekarskie z porządkowaniem księgozbioru. Konieczność tych prac wynikała z dwukrotnego przenoszenia biblioteki. Dn. 2 grudnia przeniesiono bibliotekę z jej dotychczasowej sali na 1 piętrze, na. parter, do sali gdzie dotąd był gabinet lekarski. Gabinet przeniesiono do sali na 1 piętrze, którą przedtem zajmowała rodzina byłego dyrektora szkoły, kol. Lucjana Rydzewskiego. Nowe pomieszczenie biblioteczne było bardzo niewygodne, a przede wszystkim za ciasne.

19 maja 1966 r. przeniesiono bibliotekę do dwu pomieszczeń na parterze, które dotąd zajmowali kol. kol. Gnoińscy. Nowy lokal okazał się wystarczający przestronny i wygodny.

Oprócz imprez i uroczystości przygotowanych w szkole bądź w terenie przez młodzież z kółek: dramatycznego i recytatorskiego wymienić można jeszcze te, których inicjatorami była młodzież innych szkolnych organizacji:

 1. 10 października inauguracja roku kulturalno-oświatowego w Mińsku (delegacja z LP).
 2. 4 listopada zorganizowanie wyjazdu na film "Popioły" do Mińska-Maz.
 3. 21 grudnia - choinka szkolna.
 4. 12 lutego zabawa klas V tzw. „studniówka”.
 5. 12 marca - „zgaduj – zgadula” historyczna, której bezkonkurencyjnym zwycięzcą został ucz. kl. IVa Roman Wachowicz.
 6. 15 marca wyjazd do Teatru Wielkiego na "Halkę".
 7. 18 kwietnia wyjazd na film "Faraon" do Mińska-Maz.
 8. 22 kwietnia - wzięcie udziału w sztafecie 1000-lecia w Mińaku-Maz. (delegacja).
 9. 28 kwietnia - akademia 1-Majowa dla społeczeństwa siennickiego.

Wydajniej niż w latach ubiegłych pracowało w bieżącym roku szkolne koło PCK. Opiekunką koła była kol. Jadwiga Chlebowska. Do organizacji PCK należała cała młodzież. Przewodniczącą koła była ucz. kl. IVa Eugenia Rzętałówna. Członkowie uczęszczali na specjalne zebrania, gdzie zdobywali wiedzę i praktykę sanitarną. W maju odbyły się w Mińsku-Maz. eliminacje PCK Drużyna z Siennicy zajęła 3 miejsce.

W ciągu całego roku trwały w szkole przygotowania, do obchodów 1000-1ecia państwa polskiego, jednocześnie 100-lecie siennickiego zakładu kształcenia nauczycieli. Bardzo dużo serca włożyli w to zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Młodzież z wielkim zapałem przystąpiła do prac nad upiększaniem obejścia szkoły. Pod kierunkiem kol. Stanisława Drabarka założono trawniki, kwietniki i alpinarium przed szkołą. Młodzież zobowiązała się we własnym zakresie udekorować wnętrze szkoły kwiatami doniczkowymi. Zobowiązanie zostało częściowo wykonane

13 maja rada pedagogiczna liceum wraz delegatami koła Sienniczan odbyła zebranie w sprawie ustalenia porządku obchodów 100-lecia szkoły. W radiu, telewizji i prasie ukazały się ogłoszenia o zjeździe wychowanków seminarium nauczycielskiego i liceum pedagogicznego w Siennicy z okazji 100 rocznicy założenia.

W maju rozpoczęto prace remontowe w szkole. Dotyczyły one odmalowania wszystkich sal i hallów oraz budynku z zewnątrz. Przygotowania do obchodów 1000-lecia państwa polskiego, 100-lecia istnienia szkoły i remont gmachu w niczym nie zakłócały normalnej pracy w szkole. Uczniowie kl. V pilnie przygotowywali się do zbliżającej się matury.

W bieżącym roku szkolnym do klas piątych uczęszczało 120 osób. Do egzaminu dojrzałości nie dopuszczono 7 osób.

20 maja rozpoczęły się egzaminy pisemne. W tym dniu uczniowie pisali pracę z języka polskiego. Dn. 21 maja odbył się egzamin pisemny z matematyki. Oceny niedostateczne z prac pisemnych otrzymało 12 uczniów. Egzaminy ustne rozpoczęły się 27 maja. Nie obyło się bez niespodzianek. Ogółem 15 osób musi powtórzyć egzamin we wrześniu.

Na apel koła Sienniczan przybyli do liceum dn. 25.VI. licznie dawni jego uczniowie. Przyjechali do Siennicy dostojni goście. Obecny był minister oświaty Wacław Tułodziecki. Oto program pierwszego dnia obchodów:

 1. Złożenie wieńców na mogiłach profesorów i kolegów.
 2. Odsłonięcie tablic pamiątkowych w gmachu Liceum.
 3. Otwarcie Zjazdu
 4. Referat Stanisława Pazyry „Udział Mazowsza w dziejach Polski”
 5. Przemówienie jednego: z najmłodszych absolwentów Andrzeja Czajki
 6. Część artystyczna.
 7. Spotkania towarzyskie.

Pierwszy dzień spotkania upłynął w niezwykle miłej atmosferze. Program drugiego dnia (26.VI) przewidywał:

 1. Kartki z dziejów oświaty w Polsce - mgr. F. Król (referat)
 2. Z dziejów tajnej oświaty w Siennicy - mgr. J. Pierzan (referat)
 3. Dorobek oświaty w XX-leciu PRL na terenie pow. mińsko-mazowieckiego - W. Dłużniewski (referat).
 4. Wypowiedzi i wspomnienia uczestników Zjazdu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Podsumowanie wyników Zjazdu.
 7. Pożegnalny obiad.

Uczestnicy zjazdu, głęboko przeżyli chwile spędzone w swojej dawnej szkole. Szczególne wrażenie wywarła na wszystkich część artystyczna w wykonaniu chóru i zespołu szkolnego przegotowana pod kierunkiem kol. Bolesława Sawica. Niezwykłą atrakcją były egzemplarze monografii szkoły siennickiej pt. „W służbie wsi i kraju”. Dzięki zakupieniu przez kuratorium 400 egzemplarzy tego dzieła każdy z uczestników zjazdu miał możność zaopatrzyć się w nie za darmo.

Dodatkowym urozmaiceniem zjazdu było odkopanie pod murem ogrodowym we wskazanym miejscu autentycznej butelki z dokumentami tajnego nauczania, zakopanymi tu przez absolwenta seminarium kol. Czajkowskiego w roku 1913.

Zjazd wywołał sporo zainteresowania w prasie, zwłaszcza ludowej, i w radiu („Głos Mazowsza”).

Wkrótce po zamknięciu zjazdu, w lipcu, odbył się w Siennicy obóz W-F dla dziewcząt klas IV liceów pedagogicznych z Płocka, Mogielnicy i Siennicy.

W sierpniu urządzona została, jak co roku, kolonia dla dzieci pracowników warszawskich zakładów im. Marcelego Nowotki.

Jednocześnie tworzyły się zręby nowej zasadniczej szkoły zawodowej. Ogłoszenie o powstaniu takiej szkoły w Siennicy ukazało się w kwietniu. Kandydatów jednak było bardzo mało. Zaczęli napływać dopiero w okresie wakacji. Przyjmowano do dwóch równoległych klas: mechaniczno-rolniczej i ślusarskiej. Egzamin wstępny nie był przewidziany. Jako organizator i kierownik przyszłych warsztatów przybył pod koniec roku szkolnego kol. Andrzej Kościug.