Z kroniki L.P. Rok szkolny 1964/65

Wakacje letnie roku 1964 przeszły w LP siennickim pod znakiem remontu kapitalnego szkoły. Remont ten dotyczył głównie reperacji dachu, odwilgocenia szkoły, gruntownej przeróbki podziemi oraz robót malarskich. Prace te nie przebiegały normalnie, ponieważ o wiele rzeczy zamiast firmy musiała się starać szkoła. Dlatego też malarskie roboty olejne zostały przesunięte na wrzesień. Ze względu na duże zawilgocenie pomieszczenia, nie wykonano tynków w internacie chłopców (w budynku poklasztornym). Poważnymi przeszkodami przy wykonywaniu prac remontowych były: obóz W-F-u i kolonie letnie. Należy jednak nadmienić, że Zakłady im. Nowotki w Warszawie, dla których były organizowane kolonie, zakupiły dla świetlicy licealnej meble za 30 tyś. złotych.

Złe wrażenie pozostawił obóz W-F. Na zebraniu dyrektorów obóz W-F w Siennicy został skrytykowany jako najgorszy w całym województwie, tak ze względu na warunki pracy, higienę osobistą jak i zachowanie dziewcząt z Siennicy (epidemia świerzbu, karne wydalenie jednej z uczennic siennickiego LP z obozu).

W ciągu wakacji definitywnie załatwiono sprawę budowy domu nauczyciela. Budowę tę wprowadzono do planu na rok 1965. Dom będzie budowany w 50% czynem społecznym. Projekt przewiduje pomieszczenia dla 14 rodzin (7 rodzin – 3 pokoje + kuchnia i 7 rodzin 2 pokoje + kuchnia). Materiały złożone na placu szkolnym przeceniono z 300 na 150 tyś. zł. Szkoła ma złożyć w banku kwotę wynoszącą 50% kosztów budowy tj. około 400000 zł. I wtedy budowa zostanie rozpoczęta.

W r. szk. 1964/65 w szkole uczyło się 450 uczniów w 11 klasach. Szkoła w tym roku przeżywała niepowszednie kłopoty z powodu absencji nauczycieli. Tak więc, w miesiącach jesiennych dawał się odczuć brak nauczycieli W-F, ponieważ kol. Mirowska była na urlopie wychowawczym, zaś kol. Wojdalski został powołany na ćwiczenia wojskowe. Do grudnia trwała nieobecność kol. Leszczyńskiej, która podobnie jak kol. Mirowska, była na urlopie macierzyńskim.

Od lutego 1965 r. ubył nauczyciel przedmiotów muzycznych, gdyż kol. A. Kozłowski został zatrudniony w chórze Teatru Wielkiego w Warszawie i nie mógł swoich nowych obowiązków pogodzić z pracą w szkole. Godziny gry na instrumencie i wych. muzycznego, które dotąd prowadził kol. Kozłowski, podzielili między siebie kol B. Sawic i dojeżdżający 2 razy w tygodniu kol. Zambrzycki. Ten ostatni przejął także wychowawstwo kl. Ib przydzielone na początku roku kol. Kozłowskiemu.

Najpoważniejszym jednak wstrząsem, który przeżyła szkoła, był wypadek w kl. IVb, której wychowawca kol. Jan Gan – nadużył zaufania dziewcząt i zmuszony został w styczniu r. 1965 do zrezygnowania z pracy w szkole. Wszczęte w związku z tą sprawą śledztwo nie dało zresztą prawie żadnych rezultatów. Dwie uczennice najpoważniej zamieszane w tę historię przeniesiono do innych szkół. Na miejsce ob. Gana przybył w marcu kol. Zygmunt Czaplejewicz i objął lekcje historii. Klasą IVb zaopiekował się kol. Bieda.

Przed wymienionymi wyżej zmianami przydział zajęć przedstawiał się następująco:

Wychowawstwo klasowe objęli:

Ia – kol. Urbanowicz

Ib – kol. Kozłowski

IIa – kol. Kutnik

IIb – kol. Kozłowska

IIIa – kol. Wojdalski (w zastępstwie na początku roku opiekowała się tą klasą kol. H. Drabarkowa)

IIIb – kol. Żmijewski

IIIc – kol. Urbanowiczowa

IVa – kol. Drabarek

IVb – kol. Gan

Va – kol. Subda

Vb – kol. Mirowska (w zastępstwie kol. Gnoiński)

Do powrotu kol Mirowskiej z urlopu macierzyńskiego, W-F we wszystkich klasach (bez podziału na grupy) prowadziła kol. Kozłowska. Chłopcy przed przybyciem kol. Wojdalskiego w ciągu września w ogóle nie mieli lekcji W-F.

Inne przedmioty przydzielono:

Jęz polski w kl. Ia, Ib, IIIa, IVa i Vb – kol. Gnoińskiemu; w pozostałych klasach uczyła kol. Sawicowa.

Język rosyjski w kl. Ia i Ib – kol. Karwowskiej, w pozostałych klasach kol. Urbanowiczowej.

Historię i WOP objął kol. Gan i kol. Drabarkowa (8godzin).

Geografię – kol dyr. Strupiechowska.

Biologię i higienę – kol Drabarek.

Matematykę – kol. kol. Subda i Urbanowicz.

Fizykę i astronomię – kol. Marek.

Chemię – kol. Kutnik.

Wych. muzyczne i grę na instrumencie – kol. kol. Sawic i Kozłowski, później kol. Zambrzycki.

Wych. Plastyczne – kol. kol. Sylwestrowicz, Sobieszuk i Żmijewski.

Zajęcia praktyczno-techniczne – kol. kol. Sobieszuk i Żmijewski.

Propedeutykę filozofii – kol. Gnoiński.

Przedmioty pedagogiczne – kol. kol. Subda, Bieda, Leszczyńska.

SKS – objęły kol. kol. Kozłowska i Mirowska (po powrocie z urlopu macierzyńskiego).

Chór i zespół prowadził kol. Sawic.

Opiekę nad poszczególnymi organizacjami prowadzili:

ZMW – kol. Subda

ZHP – kol. Sawic

TPPR – kol. Urbanowicz

PCK – kol. Sobieszuk

Samorząd – kol. Leszczyńska

SKKT – kol. Drabarek

SKO – kol. Wojalski

Kółko chemiczne – kol. Kutnik

Kółko fizyczne – kol. Marek

Kółko pedagogiczne – kol. Bieda

Kółko dramatyczne i bibliotekarskie – kol. Gnoiński

Opiekę nad radiowęzłem i aparatem radiowym powierzono kol. Markowi. Nad koncertami filharmonii – kol Kozłowskiemu, nad telewizorem kol. Gnoińskiemu.

Podobnie jak w latach poprzednich praca wychowawcza w liceum zakłócona była działalnością księży, którzy na własną rękę prowadzili zajęcia młodzieży w godzinach popołudniowych. W celu zapobieżenia tej akcji zorganizowano w ciągu całego roku liczne atrakcyjne imprezy, w czym przodowali członkowie ZMW i ZHP.

Szczególnym utrudnieniem było wyłączanie światła w miesiącach styczniu i lutym – ogółem ok. 3 tygodni. Brak prądu wyniknął z generalnego remontu elektrowni w Mińsku Mazowieckim.

Nieprzyjemnym incydentem w pracy z młodzieżą były nieprzystojne żarty w dniu 1kwietnia, szczególnie wywieszka na drzwiach pokoju nauczycielskiego z napisem „izba wytrzeźwień”. Wybryk ten skłonił do niepokojącej refleksji, iż klimat wychowawczy liceum zamiast wdrażać do poczucia odpowiedzialności za słowo i szacunku dla przełożonych, rozzuchwala młodzież i zwalnia od autokrytycyzmu.

W r. 1964/65 ZMW skupiało w swych szeregach większość młodzieży klas IV i V. w ramach pracy światopoglądowej zorganizowano apele okolicznościowe związane z wydarzeniami politycznymi oraz zebrania w kołach. Koło ZMW zorganizowało kursy: kinooperatorski i tańca towarzyskiego. Kursy te ukończyło po 50 osób każdy. Organizacja ZMW urządziła na górnym hollu swoistego rodzaju świetlicę. Członkowie ZMW brali udział w pracach społecznych na trenie szkoły i PGR - Mienia.

W ciągu całego roku istniało przy ZMW koło światopoglądowe, które organizowało wieczory dyskusyjne, jak również spotkania z pisarzami i działaczami politycznymi. Na okres wakacji zaplanowano dla 20 osób półwędrowny obóz w Zdworzu k/Łącka. Przewodniczącym koła był Marian Mikołajewski z kl. IVa.

Do ZHP należało na początku roku szkolnego 144 osoby, a na koniec stan szczepu wynosił 215 osób. Szczepową do półrocza była Hanna Kaczorowska z kl. Va, a później Anna Wójcik z kl. IIIc.

W pierwszych dniach września uroczyście rozpoczęto rok harcerski. Praca harcerzy przejawiała się w różnych dziedzinach życia szkoły. Działały drużyny starszoharcerskie, młodszoharcerskie i zuchowe. Członkowie ZHP brali udział we wszystkich pracach społeczno użytecznych i uroczystościach szkolnych i państwowych. W drużynach starszoharcerskich zdobywano odznaki, organizowano dyskusje nad filmami, wykonano kilka gazetek ściennych, urządzano zbiórki pokazowe wraz ze szczepem „Kuba” z Mińska-Maz. Zgodnie z planem pracy utworzono z drużyn kl. IV krąg instruktorski składający się z 25 osób. Szczep otrzymał w br. szk. izbę harcerską mieszczącą się w odrębnej sali gmachu internackiego. W darze od komitetu rodzicielskiego dostało harcerstwo duże radio z adapterem i gry świetlicowe.

Spore osiągnięcia zanotowało w roku 1964/65 koło TPPR. Członkowie tego koła prenumerowali czasopisma radzieckie, uczyli się radzieckich piosenek i wierszy. Dużym sukcesem zakończył się udział członków koła w festiwalu z repertuarem rosyjskim i radzieckim. Członkowie koła TPPR, jednocześnie członkowie koła dramatycznego, wystawili montaż fragmentów „Eugeniusza Oniegina” - Puszkina i zajęli zaszczytne 2 miejsce w Mińsku-Maz., otrzymali dyplom uznania i płyty z nagraniami poezji.

Dobrze pracowało koło SKKT uczestniczące masowo w akcji sadzenia lasu. 6.VI. członkowie tego koła w liczbie 50 osób wzięli udział w drugim wojewódzkim zlocie w Zegrzynku, gdzie wystawili fragmenty „Wesela siennickiego”, które spotkało się z ogromnym aplauzem widowni.

Obroty spółdzielni uczniowskiej prowadzącej dwa sklepy, punkt fryzjerski i fotograficzny, były w roku bieżącym większe niż w ubiegłym.

Znacznie podniósł się poziom chóru i zespołu liczącego 120 osób. Chór i zespół występowały publicznie w bieżącym roku szk. 12 razy.

SKS uzyskało I miejsce w powiecie w lekkoatletyce i utrzymało się na czołowych miejscach w innych dziedzinach sportu, takich jak siatkówka, tenis stołowy.

Koło dramatyczne dn. 8 marca wystąpiło z 1-aktówką Szaniawskiego „Matka”. Występ cieszył się dużym uznaniem.

Koło pedagogiczne organizowało wieczory zapoznające z działaniem wybitnych pedagogów i ich twórczością. Należy wymienić wieczory poświęcone Grzegorzewskiej, Makarence, Korczakowi, Sokratesowi.

Koło historyczne, którym zajął się kol. Czaplejewicz, wyświetliło 10 filmów historycznych.

W internacie mieszkało 186 dziewcząt w 13 sypialniach i 8 chłopców w 1 sali. Duża liczba młodzieży mieszkała na stancjach pod opieką nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące imprezy przy udziale w/w organizacji:

11.IX. – apel „25-lecie wybuchu II wojny światowej”.

24.IX. – wystawa książek o czasach okupacji.

12.X. – apel - Rocznica bitwy pod Lenino.

5.XI. – akademia z udziałem miejscowej ludności ku czci Rewolucji Październikowej.

6.XI. – złożenie kwiatów na grobach żołnierzy radzieckich – delegacja z naszej szkoły

14.XI. – konferencja ilustrująca dorobek województwa w dziedzinie oświaty i kultury.

28.XI. – Dzień Nauczyciela.

12.XII. – „Zgaduj-Zgadula” harcerska.

21.XII. – eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego (3, 4, 9, 11 i 16 miejsca).

21.XII. – wieczór ku czci Żeromskiego.

9.I. – zabawa taneczna.

16.I. – choinka szkolna.

13.II. – zabawa taneczna kl. V (tzw. „studniówka”).

24.II. – film „Beata” i dyskusja w kole pedagogicznym.

2.III. – tradycyjne „ostatki”.

4.III. – zebranie ku czci patronów szkoły.

8.III. – apel - Dzień Kobiet (po południu wystawienie „Matki” Szaniawskiego).

2.IV. - Eliminacje w Mińsku-Maz. zespołów recytatorskich z repertuarem rosyjskim i radzieckim (fragmenty „Oniegina”).

29.IV - akademia 1-Majowa.

30.IV. występy w Mińsku-Maz.

10.V. apel „Święto zwycięstwa”.

15.V.- wystawa książki historyczne j „Dzieją się dzieje” (XX-lecie PRL)

16.V. - młodzież wzięła udział w święcie Pieśni - uroczystość w Dłużewie

22.V. - apel ku czci Marii Dąbrowskiej (po śmierci pisarki)

2.VI - występ Teatru Ziemi Lubuskiej z koncertem żywego słowa.

3.VI - apel ku czci K. Tetmajera - (100-lecie urodzin poety)

Praktyka pedagogiczna klas V do 15 marca odbywała się w szkole ćwiczeń. Każdy uczeń odbył po 3 lekcje pojedyncze, i w lutym praktykę całodzienną. Następnie uczniowie wyjechali na ciągłą 3-tygodniową praktykę do różnych szkół. 2 tygodnie praktykowali w szkole 7-klasowej, a tydzień w szkole z łączonymi klasami. Opinie kierownictwa szkół o tegorocznych praktykach były bardzo pozytywne. Niekiedy pochlebne.

Dn. 16.III.65 Rada Pedagogiczna Liceum na życzenie Zarządu Okręgu Szkolnego Warszawskiego ZNP przesłała do wydziału pedagogicznego następujące wnioski w sprawie kształcenia nauczycieli.

  1. Okres kształcenia nauczycieli winien trwać 6 lat, w tym cztery lata liceum ogólnokształcącego i 2 lata studiów, pedagogicznych w zakresie 1 lub 2 specjalności.
  2. Po 6 latach nauki w szkole średniej uczeń winien otrzymać prawo nauczania w 8 kl. szk. Podstawowej, ewentualnie prawo dalszego kształcenia się w WSP, w której po 3 latach nauki uzyskałby dyplom mgr.
  3. program nauczania winien obejmować naukę przynajmniej 2 jęz. obcych oraz rozbudowanych działów nauk filozoficznych.
  4. Zespół przychyla się do koncepcji profesora Suchodolskiego (furkacja LO) Studia Nauczycielskie jako szkoły półwyższe zdaniem zebranych nie mają racji bytu.

W r. 1964/65 przeprowadzono poważne zmiany w systemie przeprowadzania matury. Nowy regulamin maturalny zakłada, że o ile uczeń na egzaminie pisemnym z jęz. polskiego i matematyki otrzyma ocenę pozytywną, jest zwolniony z egzaminu ustnego z wymienionych przedmiotów. Obwiązuje egzamin ustny z pedagogiki i historii. Egzamin przeprowadza komisja w składzie minimum 4 osoby. Uczeń może być dopuszczony do egzaminu dojrzałości, jeśli posiada wszystkie oceny co najmniej dostateczne. Egzamin można powtórzyć dwukrotnie w ciągu jednego roku, Zajęcia w kl. V kończą się 30.IV., a od 2 do 20 maja prowadzone są w tych klasach jedynie przedmioty maturalne. Zostaje zlikwidowany również system losowania pytań. Kartki z pytaniami podsuwa egzaminator.

Matura odbyła się. w dniach od 20 maja do 6 czerwca. Ogromnym uproszczeniem okazało się skomasowanie przedmiotów maturalnych tak, że np. egzaminowanie z jęz. polskiego odbyło się w ciągu jednego dnia.

Do matury dopuszczono wszystkich uczniów klas Va i Cb razem 70 osób. Prócz nich 4 absolwentki egzamin dojrzałości zdawały po raz drugi. Z tej liczby 63 osoby otrzymało świadectwa dojrzałości. 11 osób musi powtórzyć egzamin (zgodnie z nowym regulaminem) w terminie jesiennym.

W dniach od 27.IV. do 3.V. wizytowała szkołę kol. starszy wizytator Maria Łarikow. Wizytacja wypadła pomyślnie dla szkoły. W dyskusji na zebraniu powizytacyjnym kol. wizytator oraz obecny na posiedzeniu kierownik OKN ob. Borczyński odpowiedzieli n pytania dotyczące zamierzonej likwidacji LP w Siennicy. Jak wyjaśnił kol. Korczyński, słowo "likwidacja" nie jest tutaj właściwe. Można je zastąpić wyrazem "przekształcenie". Liceum siennickie w 1965/66 r. nie będzie już miało klas I-szych, zaopiekuje się natomiast klasą V-tą z Różana, gdzie LP zostało całkowicie rozwiązane. Dalsza przyszłość siennickiej placówki oświatowej jest jeszcze nieznana. Być może, powstanie tu technikum typu rolniczego, a może jakaś inna uczelnia. Z całą pewnością 100-1etni dorobek zakładu Kształcenia Nauczycieli w Siennicy nie pójdzie na marne.

W br. szkolnym każda klasa była na wycieczce w określonym regionie Polski wg. ustalonego na początku roku planu. Tak więc:

  1. IIa i IIb - w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Ostródzie,
  2. Ia i b były na wycieczce w Białowieży
  3. IIIa, IIIb i IIIc jeździły do Lublina, Puław i Kazimierza
  4. IIIb i IIIc - były w Górach Świętokrzyskich
  5. kl.IVa i IVb - zwiedzały Kraków. Wieliczkę i Zakopane.
  6. kl.Va i Vb - zwiedzały Śląsk.