Seminarzyści a J. Piłsudski

W grudniu tego roku minęła 150. Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Postanowiłem poszukać informacji o uczuciach naszych uczniów, z okresu kiedy Piłsudski kierował naszą nawą państwową, do tego wybitnego polityka. Wiadomo, że zachowane numery „Jutrzenki”, gazetki redagowanej przez uczniów naszego seminarium nauczycielskiego istniejącego w Siennicy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, są dziś nieprzebranym źródłem informacji o wydarzeniach w szkolnym życiu tamtego okresu, a także o zainteresowaniach i pasjach seminarzystów, a nawet o ich postawach światopoglądowych.

Oto dowiadujemy się, że w dniu imienin  Marszałka, 19 marca 1928 r. wielu Polaków przybyło pod Belweder aby złożyć życzenia twórcy niepodległości Polski. Wśród tłumu znaleźli się także Sienniczacy (jak wtedy o sobie mówili). Jednak swój stosunek do Niego postanowili wyrazić nie tylko słowami, ale także czynem. Wiosną 1928 r., seminarzyści posadzili na terenie szkoły dwa drzewka, jabłonie, dla uczczenia dokonań Józefa Piłsudskiego. Jak piszą: „Jedno pamięci Tego, który nakazał stać na straży honoru narodu, drugie na cześć Tego, który ten nakaz wcielił w czyn. […] Drzewko Komendanta stanęło w wirydarzu seminaryjnym – ogródek zewsząd otoczony murami symbolizował mury Magdeburga.”

 Rok później 19 marca 1929 r., w dniu imienin Marszałka, Sekcja Historyczna zorganizowała w Seminarium akademię ku czci Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęto wykładem prof. Franciszka Gliwicza, byłego legionisty i polonisty w szkole,  następnie trzej uczniowie wygłosili własne wiersze poświęcone bohaterowi uroczystości, a uczniowie kursu III deklamowali chórem utwór „Hej, strzelcy wraz”. Na zakończenie wystąpił chór i orkiestra szkolna.

Uzasadniając uczucia którymi darzą uczniowie siennickiego seminarium Józefa Piłsudskiego autor artykułu zamieszczonego w nr 2 „Jutrzenki z marca 1928 r., który w całości poświęcono Marszałkowi pisze: „Pośród tych pięknych postaci poświęconych wyzwoleniu Polski widzimy tam postać ukochanego „Dziadka”. Ukochany przez nas, bo On to przecież po długiej niewoli powołał Polskę do czynu i życia. Bo On to bowiem na czele swych ukochanych „chłopców” wywalczył wolność Polsce. Bez trwogi szedł na czele szeregów, niebaczny na niebezpieczeństwo. Nieustraszonego męstwa do czynów dodawała Mu Ojczyzna powstająca i wyciągająca do Niego ręce o pomoc i ratunek. Cześć Ci „Dziadku”! Cześć Wskrzesicielu!, Bądź pośród nas duchem nazawsze”.

Listopadowy nr „Jutrzenki” z 1928 r. poświęcono 10. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W artykułach autorzy jednoznacznie wskazują komu należy się największe uznanie za odbudowanie polskiej państwowości. Piszą o Piłsudskim używając określeń: „A więc Mu cześć i chwała”, „Wielkiemu Wodzowi”, „człowiek serca”, „człowiek czynu”, „bohater”. Podczas przemarszu po ulicach Siennicy, w podzięce za zasługi Marszałka wznoszono m.in. okrzyki „Niech żyje pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski”.

Nie jeden wiersz został ułożony przez wdzięcznych naszych seminarzystów. Publikowane były w wielu numerach „Jutrzenki”. Spośród wierszy pisanych „ku czci” przytoczę fragment utworu pt. „Ty coś wyzwolił!”:

Więc cześć Ci Wodzu! Cześć Dziadku drogi!

My z Tobą będziem zawsze, po zgon!

W wskazane przez Cię, podążym progi,

Aby obronić wolności tron.

I jeszcze fragment utworu „Dziatwo polska! …”:

On ci pierwszy Polskę wskrzesił,

On ci pierwszy strącił wieko,

Złote orły on rozwiesił,

Tam na wschodzie hen! Daleko.

Kochaj, dziatwo tego „Dziadka”,

Niech ci wzorem zawsze będzie,

Jak Ojczyźnie do ostatka,

Służyć będziesz zawsze, wszędzie.

Krótko podsumował zasługi Józefa Piłsudskiego autor jednego z artykułów pisząc, że: „… poprzez Legiony, POW, 11 listopada wskrzesił państwo polskie, a poprzez „cud Wisły” uchronił Je od zalewu fal burzliwego bolszewizmu.”

Warto na koniec dodać, że delegacja z Siennicy wyprawiała się szkolną bryczką do Sulejówka z życzeniami dla Marszałka w imieniu całej społeczności szkolnej.

Jak więc widzimy Józef Piłsudski darzony był w naszym środowisku wielkim szacunkiem i wdzięcznością już za życia. Doceniano jego wielki wkład w odzyskanie i utrzymanie suwerenności Polski.