Jubileusz Sienniczan

Myśl zorganizowania ruchu absolwentów siennickiej szkoły ma długą historię. Pomysł taki pojawił się już przed wojną. Konkretnych kształtów nabrał podczas spotkania wychowanków na pogrzebie Hipolity Gnoińskiej dnia 17 listopada 1956 r. w Siennicy. Już miesiąc później, na zebraniu w Warszawie spotkało się 22 wychowanków Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Po krótkiej dyskusji, w której podkreślano potrzebę założenia Koła, dokonano wyboru prezydium zarządu i podjęto kilka ważnych dla dalszych wypadków decyzji. 

Organizatorzy Koła Sienniczan pod przewodnictwem Bronisława Chróścickiego postawili przed sobą zadania: 

 • zorganizowania już w roku 1957 zjazdu wychowanków siennickich szkół pedagogicznych,
 • wzniesienia pomnika ze składek Sienniczan na grobie dyrektora Kazimierza Gnoińskiego i jego małżonki Hipolity Gnoińskiej,
 • uznając potrzebę opracowania monografii szkoły wyznaczono termin jej wydania na jubileusz 100. lecia istnienia szkoły, przypadający w roku 1966.

Idea organizowania zjazdów absolwenckich nie była nową wśród sienniczan. Pierwsze dwa miały miejsce jeszcze w okresie międzywojennym. W roku 1923 odbył się zjazd pierwszy, a drugi w roku 1933. Następnym był właśnie zjazd w 1957 r. Zjazd zatwierdził powstałą organizację absolwentów pod nazwą Koła Sienniczan przy ZG ZNP. Zaakceptowano statut i zasady działania organizacji.

Członkowie Koła organizowali następnie wszystkie kolejne zjazdy absolwentów, których do dziś, od tamtej pory, było 15, a ostatni miał miejsce w czerwcu 2016 r. i nosił numer XVII.

W czasie zjazdu w 1957 r., istniejące wtedy w Siennicy Liceum Pedagogiczne otrzymało imię Kazimierza i Hipolity Gnoińskich. Na grobie patronów odsłonięto pomnik sfinansowany ze składek absolwentów wg. projektu dawnego wychowanka seminarium Franciszka Strynkiewicza – ówczesnego rektora ASP. Na czele Zarządu Koła Sienniczan stanął Henryk Łętowski.

Na kolejnych zjazdach działy się najważniejsze dla Sienniczan sprawy: rozliczano stary zarząd Koła, wybierano nowe władze i podejmowano uchwały nadające kierunki dalszej działalności. Z troską pochylano się nad losami szkoły, ale też były to okazje spotkania dawnych kolegów, przyjaciół, profesorów, wspominania młodzieńczych lat i sentymentalnych spacerów po terenie szkoły.

1966 roku Zjazd odbył się w stulecie istnienia Szkoły Siennickiej. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wydała książkę pod tytułem „W służbie wsi i kraju”. Do dziś jest to kompendium wiedzy o dziejach Siennicy na tle dziejów Mazowsza i historii szkoły. Odsłonięto pomnik – głaz z napisem - „1000 lat Polski – 100 lat Szkoły”, oraz tablice pamiątkowe z napisami:

- „1866 – 1966. Ku upamiętnieniu stulecia Seminarium i Liceum Pedagogicznego. Wychowawcom i Wychowankom”,

- „Niezapomnianemu Dyrektorowi Kazimierzowi Gnoińskiemu i Jego Zasłużonej Małżonce – Wychowankowie. Siennica, 25.06.1966”,

Podczas kolejnego Zjazdu w 1973 r. udostępniono zbiory w Izbie Pamiątek. Było to osiągnięcie o wielkim znaczeniu. Inicjatywa prezesa Łętowskiego nabrała realnych kształtów. W jednej sali zgromadzono ponad tysiąc różnych eksponatów związanych z działalnością uczelni, życiem i pracą profesorów. W 1975 r. dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamiątek, a jej ostateczny kształt nadano po remoncie w 1983 r.

W 1988 roku, po 31 letnim okresie prezesowania ustąpił Henryk Łętowski. Przyjął godność Honorowego Prezesa. Nowym prezesem został wybrany Roman Luśnia.

Na Zjeździe w 1996 roku prezesem została wybrana Irena Kondracka. W czasie tej kadencji postanowiono przekształcić Koło w stowarzyszenie. Po przeprowadzeniu szeregu konsultacji przygotowane zostały niezbędne dokumenty założycielskie, na podstawie których w marcu 1999 roku Sąd Okręgowy w Siedlcach dokonał rejestracji, wpisując do rejestru Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, akceptując jednocześnie statut, oraz siedzibę Organizacji w Zespole Szkół w Siennicy.

W 2000 roku wybrano nowe władze Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Jerzy Smoliński został prezesem i pełni tę funkcję do dziś.

W 2009 roku przeniesiono zbiory muzealne z poklasztornego budynku dawnego internatu do budynku dawnych warsztatów szkolnych. Dzięki zakupieniu kilkunastu nowoczesnych gablot zasadniczej poprawie uległa baza wystawiennicza.

Wydawnictwa Sienniczan w postaci książek, biuletynów, jednodniówek i artykułów obejmują wydarzenia z historii szkoły, ich tło historyczne, dorobek i losy nauczycieli i wychowanków, dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe oraz działalność polityczną, społeczną i walkę o niepodległość. Do najważniejszych pozycji można zaliczyć:

 • „W służbie wsi i kraju”, Praca zbiorowa, wydana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w 1966 r. w setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy oraz biuletyny wydawane z okazji kolejnych zjazdów.
 • Szereg artykułów w czasopismach historycznych i w prasie lokalnej jak: Przegląd Historyczno-Oświatowy – kwartalnik ZNP nr 3 z 1981 r. Wiadomości Historyczne – dwumiesięcznik Min. Oświaty i Wych. Nr 5 /138/ z 1981 r. Roczniki Mińskomazowieckie.

Ostatnim, bardzo rozchwytywanym wydawnictwem jest album „Hej, koledzy…” wydany w 1916 r.

Ponadto:

 • Zarząd Stowarzyszenia nawiązał bliskie kontakty ze wszystkimi szkołami działającymi na terenie gminy Siennica, a szczególnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Nowej Pogorzeli, która od 2004 roku nosi imię „Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych” .
 • SAiWSS funduje stypendia i nagrody indywidualne dla dzieci i młodzieży wyróżniającej się dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu, dofinansowuje zakup sprzętu i pomocy naukowych dla szkoły.
 • SAiWSS umieszcza kolejne tablice i pomniki na terenie szkoły. Jest już ich kilkanaście.
 • SAiWSS opiekuje się grobami zmarłych Sienniczan, funduje nagrobki, składa wiązanki z okazji Zaduszek, organizuje pomoc koleżeńską dla osób starszych, wymagających opieki.
 • SAiWSS jest też organizatorem wielu wycieczek, podczas których zwiedzano najbliższą okolicę Siennicy, Sejm i Senat RP, szkoły w powiecie mińskim, placówki muzealne.
 • Zarząd Stowarzyszenia organizuje także spotkania przy grillu, bale i spotkania klasowe, które też dostarczają niezapomnianych wrażeń i znakomicie integrują członków organizacji.

Dostrzegano działalność Sienniczan i doceniano wagę ich dokonań nagradzając wielokrotnie naszą Organizację.

 • Za całokształt działalności Koło Sienniczan w dniu 14.VI.1975 r. zostało przez Ministra Ośw. i Wych. odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • Za całokształt pracy na rzecz rozwoju oświaty i kultury, władze samorządowe powiatu Mińsk Mazowiecki wyróżniły w 2008 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, przyznając mu tytuł „Laura 2008”.
 • 8.III.2013 r. zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Kultury przyznał SAiWSS medal "Za zasługi dla Mazowsza".

Na zdjęciach poniżej kolejni prezesi Koła Sienniczan i Stowarzyszenia Aabsolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: Bronisław Chróścicki, Henryk Łętowski, Roman Luśnia, Irena Kondracka, Jerzy Smoliński.