środa, grudzień 12, 2018

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w roku 2017

                                              Siennica 19.12.2016r.   

 

                    

 

Zapytanie ofertowe „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2010 r. r. nr 113 poz. 759/

Zamówienie poniżej 30 tys. Euro 

 

 

 

 1. Zamawiający:  

Zespół Szkół

im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich

05-332 Siennica

ul. Mińska 38   

tel. 25 757 22 24

fax 25 757 79 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                    

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy w roku 2017”.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Szkół
w Siennicy. Dostawy (sukcesywne) obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania 175 posiłków dziennie w dniach od stycznia do grudnia 2017 roku
(z pominięciem przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień), ferii zimowych oraz innych dni wolnych)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zamówienia.

 1. Istotne warunki zamówienia.
 2. Szacunkową ilość zamówienia  zawiera załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Dostawca przy każdej dostawie doręcza dowód dostawy, a raz w tygodniu wystawia fakturę.
 4. Dostawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 5. Wskazane w załączniku do formularza ofertowego ilości oraz asortyment poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego. Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach  podanych w załącznikach do Formularza ofertowego.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Dostawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu
  w momencie dostawy produktów.
  1. Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza/ najtańsza oferta brutto.
   1. Dostawca związany jest ofertą 30 dni.
   2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   3. Realizacja zamówienia : od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
   4. Dostawy do Zamawiającego Dostawca ma realizować własnym środkiem transportu, po zamówieniu ze strony Zamawiającego: fax, telefon, e-mail, pismo.
   5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
   6. Dostawca może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie.

V. Dokumenty, jakie Dostawca powinien załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany przez Dostawcę formularz ofertowy– załącznik nr 1.

2. Wypełniony i podpisany przez Dostawcę formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 3.

4. Podpisany przez dostawcę wzór umowy dostawy – załącznik nr 4.

 IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

Tel. (25) 757 22 24   ,   fax  (25) 757 79 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Dostawcami.

Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Bajsztok - intendent w Zespole Szkół w Siennicy w godzinach pracy szkoły tj.: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00, pod numerem telefonu (25) 757 22 24

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

- osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich, ul. Mińska 38,
05-332  Siennica.

- za pośrednictwem faxu – 25 757 79 56,

- za pośrednictwem Internetu - e-mail:   sekretariat @ zssiennica .pl

Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2016r – do godz. 15.00

 

Otwarcie ofert nastąpi  29 grudnia 2016r. o godzinie 09.00

 

 Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku zapytania.

…………………………….dnia ………………….

………………………………………

    Nazwa adres REGON Dostawcy

Uwaga!!!

 

Załączniki do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zssiennica.pl zakładka: zamówienia publiczne, lub w sekretariacie szkoły przy ulicy: Mińska 38, 05-332 Siennica

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz asortymentowo-cenowy
 3. Oświadczenie o braku powiązań
 4. Wzór umowy dostawy